Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.  SjF TUKE, Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva  predseda
2.  doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD.  SjF TUKE, Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva  člen
3.  doc. Ing. Róbert Huňady, PhD.  SjF TUKE, Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva  člen
4.  prof. Ing. Štefan Segľa, CSc.  SjF TUKE, Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva  člen
5.  doc. Ing. Oskar Ostertag, PhD.  SjF TUKE, Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva  člen
6.  doc. Ing. Peter Frankovský, PhD  SjF TUKE, Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva  člen
7.  prof. Ing. Ján Vavro, PhD.  FPT TrUAD v Trenčíne člen
8.  prof. Ing. Pavel Élesztös, CSc.  SjF STU Bratislava, Ústav aplikovanej mechaniky člen
9.  prof. Ing. Milan Růžička, CSc.  Fakulta strojní, ČVUT Praha člen
   Ing. Ingrid Delyová, PhD.  SjF TUKE, Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva tajomník

 

Zoznam školiteľov v študijnom odbore

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.  SjF TUKE, Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva  súčasný
2.  prof. Ing. Štefan Segľa, CSc.  SjF TUKE, Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva  súčasný
3.  doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD.  SjF TUKE, Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva  súčasný
4.  doc. Ing. Róbert Huňady, PhD.  SjF TUKE, Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva  súčasný
5.  doc. Ing. Oskar Ostertag, PhD.  SjF TUKE, Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva  súčasný

 

Predmety širšieho vedného základu - PŠVZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Vybrané state z matematiky  prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 20 1
2.  Experimentálne metódy v mechanike  Dr.h.c.mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc.
 doc. Ing. Oskar Ostertag, PhD.
20 1

 

Predmety odborného základu - POZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Mechanika kontinua  prof. Ing. František Šimčák, CSc. 20 2
2.  Aplikovaná pružnosť a pevnosť  Dr.h.c.mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc.
 doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD.
20 2
3.  Vybrané state z dynamiky  prof. Ing. Štefan Segľa, CSc. 20 2
4.  Aplikovaná mechanika tekutín  prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc. 20 2
5.  Aplikovaná termomechanika  prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc. 20 3
6.  Syntéza mechanizmov  prof. Ing. Štefan Segľa, CSc. 20 3
7.  Technická akustika  doc. Ing. Róbert Huňady, PhD. 20 3
8.  Počítačová mechanika  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. 20 3
9.  Numerické metódy mechaniky  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. 20 3

 

Schválené vo Vedeckej rade SjF TUKE dňa 25.2.2016