Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.  SjF TUKE, Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní  predseda
2.  doc. Ing. Ondrej Líška, CSc.  SjF TUKE, Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní  člen
3.  doc. Ing. Jaroslav Šeminský, PhD.  SjF TUKE, Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní  člen
4.  doc. Ing. Patrik ŠARGA, PhD.  SjF TUKE, Katedra mechatroniky  člen
5.  prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD.  SjF TUKE, Katedra mechatroniky  člen
6.  doc. Ing. Alena Galajdová, PhD.  SjF TUKE, Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní  člen
7.  doc. Ing. Vladislav Maxim, PhD.  SjF TUKE, Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní člen
8.  prof. Ing. Boris Roháľ-Iľkiv, CSc.  SjF STU Bratislava člen
9.  prof. Ing. Pavel Važan, PhD.  MTF Trnava, STU Bratislava člen
10.  prof. Ing. Dagmar Janáčová, PhD.  FAI UTB Zlín člen
   doc. Ing. Jaroslav Šeminský, PhD.  SjF TUKE, Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní tajomník

 

Zoznam školiteľov v študijnom odbore

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.  SjF TUKE, Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní  súčasný
2.  doc. Ing. Alena Galajdová, PhD.  SjF TUKE, Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní  súčasný
3.  doc. Ing. Ondrej Líška, CSc.  SjF TUKE, Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní  súčasný
4.  doc. Ing. Jaroslav Šeminský, PhD.  SjF TUKE, Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní  súčasný
5.  doc. Ing. Vladislav Maxim, PhD.  SjF TUKE, Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní  súčasný

 

Predmety širšieho vedného základu - PŠVZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Vybrané state z matematiky  prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 20 1
2.  Teoretické princípy automatizácie a riadenia  doc. Ing. Ondrej Líška, CSc. 20 1
3.  Modelovanie a simulácia  prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. 20 1
4.  Umelá inteligencia  doc. Ing. Alena Galajdová, PhD. 20 1

 

Predmety odborného základu - POZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Monitorovanie, riadenie a komunikačné rozhrania  prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. 20 2
2.  Navrhovanie automatických a automatizovaných systémov  doc. Ing. Jaroslav Šeminský, PhD. 20 2
3.  Informačné zabezpečenie digitálnej výroby  prof. Ing. Jozef Kováč, CSc. 20 2
4.  Riadenie procesov  doc. Ing. Ondrej Líška, CSc. 20 2
5.  Robotika a mechatronika  prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. 20 2
6.  Rozhodovacie procesy v zložitých systémoch  prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD. 20 3
7.  Bezdrôtové meracie systémy a senzorové siete  doc., Ing. Alena Galajdová, PhD. 20 3
8.  Informačné a databázové systémy  doc. Ing. Jaroslav Šeminský, PhD. 20 3
9.  Navrhovanie inteligentných prostredí  prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. 20 3

 

Schválené vo Vedeckej rade SjF TUKE dňa 25.2.2016