Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.  SjF TUKE, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie  predseda
2.  prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.  SjF TUKE, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie  člen
3.  prof. Ing. Milan Oravec, PhD.  SjF TUKE, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie  člen
4.  doc. Ing. Michaela Balážiková, PhD.  SjF TUKE, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie  člen
5.  prof. Ing. Karol Balog, CSc.  MtF STU so sídlom v Trnave  člen
6.  prof. Ing. Anton Osvald, CSc.  FBI ŽU Žilina  člen
7.  prof. Ing. Aleš Bernatík, PhD.  FBI, VŠB TU v Ostrave člen
8.  prof. Ing. Jaroslav Homišin, PhD.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstva člen
9.  doc. Ing. Marianna Tomašková, PhD.  SjF TUKE, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie člen, tajomník

 

Zoznam školiteľov v študijnom odbore

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.  SjF TUKE, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie  súčasný
2.  prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.  SjF TUKE, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie  súčasný
3.  prof. Ing. Milan Oravec, PhD.  SjF TUKE, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie  súčasný
4.  doc. Ing. Marianna Tomašková, PhD.  SjF TUKE, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie  súčasný
5.  doc. Ing. Michaela Balážiková, PhD.  SjF TUKE, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie  súčasný

 

Predmety širšieho vedného základu - PŠVZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Inžinierska štatistika  prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 20 1
2.  Metódy posudzovania rizík technických systémov  prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD. 20 1
3.  Predikcia životnosti strojov  prof. Ing. Jaroslav Homišin, PhD. 20 1

 

Predmety odborného základu - POZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Integrovaná bezpečnosť  Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. 20 2
2.  Toxikológia pracovného prostredia  prof. Ing. Karol Florián, DrSc. 20 2
3.  Procesy krízového manažérstva  prof. Ing. Milan Oravec, PhD. 20 2
4.  Modelovanie procesov údržby  prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD. 20 2
5.  Integrovaná bezpečnosť  Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. 20 3
6.  Toxikológia pracovného prostredia  prof. Ing. Karol Florián, DrSc. 20 3
7.  Procesy krízového manažérstva  prof. Ing. Milan Oravec, PhD. 20 3
8.  Modelovanie procesov údržby  prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD. 20 3

 

Schválené vo Vedeckej rade SjF TUKE dňa 25.2.2016