Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.  SjF TUKE, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania  predseda
2.  doc. Ing. Radovan Hudák, PhD.  SjF TUKE, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania  člen
3.  doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD.  SjF TUKE, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania  člen
4.  prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.  SjF TUKE, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania  člen
5.  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.  SjF TUKE, Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva  člen
6.  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.  SjF TUKE, Katedra mechatroniky  člen
7.  Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc.  UPJŠ Košice člen
8.  prof. MVDr. Ján Danko, PhD.  UVLaF Košice člen
9.  prof. MUDr. Jozef Rosina, PhD.  ČVUT Praha člen
   Ing. Monika Michalíková, PhD.  SjF TUKE, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania tajomník

 

Zoznam školiteľov v študijnom odbore

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.  SjF TUKE, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania  súčasný
2.  doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD.  SjF TUKE, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania  súčasný
3.  doc. Ing. Radovan Hudák, PhD.  SjF TUKE, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania  súčasný
4.  doc. Ing. Teodor Tóth, PhD.  SjF TUKE, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania  nový

 

Predmety širšieho vedného základu - PŠVZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Biomechanika a biomechanizmy  Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD. 20 1
2.  Anatómia a fyziológia  prof. MVDr. Ján Danko, PhD. 20 1

 

Predmety odborného základu - POZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Biomedicínska štatistika  prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 20 2
2.  Biomateriály a biotechnológie  doc. Ing. Radovan Hudák, PhD. 20 2
3.  Tkanivové sústavy  Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc. 20 2
4.  Protetika, ortotika a kalceotika  Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD. 20 2
5.  Lekárska biofyzika  doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD. 20 2
6.  Implantológia  doc. Ing. Radovan Hudák, PhD. 20 3
7.  Metrotomografia  Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD. 20 3
8.  Metodika experimentu  prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 20 3
9.  Biomechatronika  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. 20 3
10.  Zobrazovacie metódy  doc. Ing. Teodor Tóth, PhD. 20 3

 

Schválené vo Vedeckej rade SjF TUKE dňa 25.2.2016