Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstva  predseda
2.  doc. Ing. Oskar Ostertág, PhD.  SjF TUKE, Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva člen
3.  doc. Ing. Michal Puškár, PhD.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstva  člen
4.  doc. Ing. Róbert Grega, PhD.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstva  člen
5.  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.  SjF TUKE, Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva  člen
6.  prof. Ing. Štefan Segľa, CSc.  SjF TUKE, Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva  člen
7.  prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.  ŽU v Žiline člen
8.  prof. Ing. Ján Gaduš, CSc.  SPU v Nitre člen
9.  prof. Dr. Ing. Miloš Němček  VŠB TU v Ostrave člen
   Ing. Jozef Krajňák, PhD.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstva tajomník

 

Zoznam školiteľov v študijnom odbore

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstva  súčasný
2.  doc. Ing. Róbert Grega, PhD.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstva  súčasný
3.  doc. Ing. Michal Puškár, PhD.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstva  nový
4.  doc. Ing. Michal Fabian, PhD.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstva  nový
5.  doc. Ing. Peter Kaššay, PhD.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstva  nový
6.  doc. Ing. Silvia Medvecká-Beňová, PhD.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstva nový

 

Predmety širšieho vedného základu - PŠVZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Aplikovaná matematika a inžinierska štatistika  prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 20 1
2.  Optimalizačné metódy  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. 20 1
3.  Teória inžinierskeho experimentu  Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. 20 1

 

Predmety odborného základu - POZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Vybrané kapitoly z častí strojov a mechanizmov  prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc. 20 2, 3
2.  Pohony a prenosy výkonu  prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc. 20 2, 3
3.  Prevodové systémy  prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc. 20 2, 3
4.  Tribológia a tribotechnika  doc. Ing. Róbert Grega, PhD. 20 2, 3
5.  Metodika konštruovania a optimalizácia konštrukcií  doc. Ing. Róbert Grega, PhD. 20 2, 3

 

Schválené vo Vedeckej rade SjF TUKE dňa 25.2.2016