Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Peter Bigoš, CSc.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstva  predseda
2.  doc. Ing. Jozef Kuľka, PhD.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstva  člen
3.  doc. Ing. Martin Mantič, PhD.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstva  člen
4.  prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstva  člen
5.  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.  SjF TUKE, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie  člen
6.  doc. Ing. Michal Fabian, PhD.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstva  člen
7.  prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc.  SjF ŽU v Žiline člen
8.  prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.  SjF STU v Bratislave člen
9.  prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.  VŠB TU v Ostrave člen
   Ing. Eva Faltinová, PhD.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstva tajomník

 

Zoznam školiteľov v študijnom odbore

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Peter Bigoš, CSc.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstva  súčasný
2.  doc. Ing. Jozef Kuľka, PhD.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstva  súčasný
3.  doc. Ing. Martin Mantič, PhD.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstva  súčasný
4.  doc. Ing. Michal Fabian, PhD.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstva  súčasný

 

Predmety širšieho vedného základu - PŠVZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Prevádzková pevnosť a životnosť konštrukcií  prof. Ing. Peter Bigoš, CSc. 20 1
2.  Teória a metodika experimentov  Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. 20 2
3.  Vybrané state z matematiky  prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 20 1, 2

 

Predmety odborného základu - POZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Mechanické a hydraulické pohonné systémy  prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. 20 3
2.  Teória a konštrukcia dopravných strojov  doc. Ing. Martin Mantič, PhD. 20 3
3.  Teória a konštrukcia stavebných strojov  doc. Ing. Jozef Kuľka, PhD. 20 3
4.  Modelovanie a simulácia materiálových tokov  prof. Ing. Peter Bigoš, CSc. 20 3
5.  Teória a konštrukcia mobilných poľnohospodárskych strojov  doc. Ing. Jozef Kuľka, PhD. 20 3

 

Schválené vo Vedeckej rade SjF TUKE dňa 25.2.2016