Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc.  SjF TUKE, Katedra energetickej techniky  predseda
2.  prof. Ing. Peter Horbaj, PhD.  SjF TUKE, Katedra energetickej techniky  člen
3.  doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.  SjF TUKE, Katedra energetickej techniky  člen
4.  doc. Ing. Michal Puškár, PhD.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstva  člen
5.  prof. Ing. Augustín Varga, PhD.  HF TUKE Košice  člen
6.  prof. Ing. Jozef Považan, PhD.  LF TUKE Košice  člen
7.  prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc.  FMMI VŠB TU Ostrava člen
8.  prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.  SjF ŽU v Žiline člen
9.  doc. Ing. František Urban, PhD.  SjF STU v Bratislave člen
   Ing. Natália Jasminská, PhD.  SjF TUKE, Katedra energetickej techniky tajomník

 

Zoznam školiteľov v študijnom odbore

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc.  SjF TUKE, Katedra energetickej techniky  súčasný
2.  prof. Ing. Peter Horbaj, PhD.  SjF TUKE, Katedra energetickej techniky  súčasný
3.  doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.  SjF TUKE, Katedra energetickej techniky  súčasný
4.  doc. Ing. Michal Puškár, PhD.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstva  súčasný

 

Predmety širšieho vedného základu - PŠVZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Aplikovaná matematika  prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 20 1
2.  Energetika a životné prostredie  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. 20 1
3.  Experimentálne metódy v mechanike  Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. 20 1

 

Predmety odborného základu - POZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Aplikovaná mechanika tekutín  prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc. 20 2
2.  Aplikovaná termomechanika  prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc. 20 2
3.  Numerické metódy v teórii a konštrukcii energetických strojov  doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. 20 3
4.  Tepelné a hydraulické stroje a zariadenia  prof. Ing. Peter Horbaj, PhD. 20 3
5.  Vybrané kapitoly z energetických strojov  prof. Ing. Peter Horbaj, PhD. 20 3
6.  Alternatívne zdroje energie  doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. 20 3

 

Schválené vo Vedeckej rade SjF TUKE dňa 25.2.2016