Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Alexander Gmiterko, CSc.  SjF TUKE, Katedra mechatroniky  predseda
2.  prof., Ing., Michal Kelemen, PhD.  SjF TUKE, Katedra mechatroniky  člen
3.  doc. Ing. Peter Frankovský, PhD.  SjF TUKE, Katedra mechatroniky  člen
4.  prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.  SjF TUKE, Katedra robotiky  člen
5.  prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.  SjF TUKE, Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní člen
6.  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.  SjF TUKE, Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva člen
7.  prof. Ing. Peter Šolek, PhD.  SjF, STU Bratislava člen
8.  prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.  EF, ŽU v Žiline člen
9.  prof. Ing. Justín Murín, DrSc.  FEI, STU Bratislava člen
   Ing. Ľubica Miková, PhD.  SjF TUKE, Katedra mechatroniky tajomník

 

Zoznam školiteľov v študijnom odbore

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Alexander Gmiterko, CSc.  SjF TUKE, Katedra mechatroniky  súčasný
2.  prof., Ing., Michal Kelemen, PhD.  SjF TUKE, Katedra mechatroniky  súčasný
3.  doc. Ing. Peter Frankovský, PhD.  SjF TUKE, Katedra mechatroniky  súčasný
4.  prof. Ing. František Šimčák, CSc.  SjF TUKE, Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva  súčasný
5.  prof. Ing. Štefan Segľa, CSc.  SjF TUKE, Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva súčasný
6.  doc. Ing. Marek Sukop, PhD.  SjF TUKE, Katedra robotiky súčasný
7.  doc. Ing. Ján Semjon, PhD.  SjF TUKE, Katedra robotiky súčasný
8.  prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.  SjF TUKE, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania súčasný
9.  doc. Ing. Tatiana Kelemenová, PhD.  SjF TUKE, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania súčasný
10.  doc. Ing. Patrik Šarga, PhD.  SjF TUKE, Katedra mechatroniky nový

 

Predmety širšieho vedného základu - PŠVZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Modelovanie mechatronických systémov  prof. Ing. Alexander Gmiterko, CSc. 20 1
2.  Vybrané state z matematiky  prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 20 1

 

Predmety odborného základu - POZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Riadené kmitanie  doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. 20 2
2.  Stochastická dynamika  prof. Ing. Štefan Segľa, CSc. 20 2
3.  Experimentálne metódy v mechanike  Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. 20 2
4.  Vybrané state z dynamiky  prof. Ing. Štefan Segľa, CSc. 20 2
5.  Teória automatického riadenia  prof. Ing. Alexander Gmiterko, CSc. 20 2
6.  Elektromechanické prevodníky  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. 20 2
7.  Senzory a senzorové systémy  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. 20 3
8.  Pohybové systémy  prof. Ing. Štefan Segľa, CSc. 20 3
9.  Robotika  prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. 20 3
10.  Metóda konečných prvkov  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. 20 3
11.  Umelá inteligencia  prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. 20 3
12.  Mikrosystémová technika  prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 20 3

 

Schválené vo Vedeckej rade SjF TUKE dňa 25.2.2016