Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Jozef Kováč, CSc.  SjF TUKE, Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu predseda
2.  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.  SjF TUKE, Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu podpredseda
3.  doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD.  SjF TUKE, Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu člen
4.  doc. Ing. Jaroslava Kádárová PhD.  SjF TUKE, Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu člen
5.  prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.  SjF TUKE, Katedra strojárskych technológií a materiálov člen
6.  prof. Ing. Emil Spišák, CSc.  SjF TUKE, Katedra strojárskych technológií a materiálov člen
7.  prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.  Katedra manažmentu výroby, FVT so sídlom v Prešove, TU v Košiciach člen
8.  doc. Ing. Milan Edl, PhD.  Katedra prúmyslového inženýrství a managementu, Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni člen
9.  Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fiľo, PhD.  ECO-INVEST, a.s., Bratislava člen

 

Zoznam školiteľov v študijnom odbore

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Jozef Kováč, CSc.  SjF TUKE, Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu súčasný
2.  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.  SjF TUKE, Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu súčasný
3.  doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD.  SjF TUKE, Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu súčasný
4.  doc. Ing. Jaroslava Kádárová PhD.  SjF TUKE, Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu súčasný
5.  doc. Ing. Vladimír Rudy, PhD.  SjF TUKE, Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu súčasný
6.  doc. Ing. Juraj Šebo, PhD.  SjF TUKE, Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu súčasný

 

Predmety širšieho vedného základu - PŠVZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Pokrokové priemyselné inžinierstvo  prof. Ing. Jozef Kováč, CSc. 20 1
2.  Vedecké, inovačné a experimentálne metódy odboru  prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. 20 1

 

Predmety odborného základu - POZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Teória a metodológia projektovania podnikových procesov a systémov  prof. Ing. Milan Kováč, DrSc. 20 2
2.  Logistické podnikové procesy, modelovanie a simulácia procesov  doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD. 20 2
3.  Moderné spracovateľské technológie  prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 20 2
4.  Teória krízového a investičného riadenia podnikov  prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. 20 2
5.  Digitálne, virtuálne a inteligentné závody  prof. Ing. Jozef Kováč, CSc. 20 3
6.  Podnikové informačné technológie a systémy  doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD. 20 3
7.  Teória podnikového controllingu  doc. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD. 20 3

 

Schválené vo Vedeckej rade SjF TUKE dňa 25.2.2016