Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Emil Spišák, CSc.  SjF TUKE, Katedra strojárskych technológií a materiálov predseda
2.  prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.  SjF TUKE, Katedra počítačovej podpory technológií člen
3.  prof. Ing. Emil Evin, CSc.  SjF TUKE, Katedra automobilovej výroby člen
4.  prof. Ing. František Greškovič, CSc.  SjF TUKE, Katedra automobilovej výroby člen
5.  prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.  SjF TUKE, Katedra strojárskych technológií a materiálov člen
6.  prof. Ing. Eva Zdravecká, CSc.  SjF TUKE, Katedra strojárskych technológií a materiálov člen
7.  prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc.  SAV Košice člen
8.  prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.  SjF STU v Bratislave člen
9.  prof. Ing. Peter Šugár, CSc.  MTF STU Trnava člen
   Ing. Janka Majerníková, PhD.  SjF TUKE, Katedra strojárskych technológií a materiálov tajomník

 

Zoznam školiteľov v študijnom odbore

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Emil Spišák, CSc.  SjF TUKE, Katedra strojárskych technológií a materiálov súčasný
2.  prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.  SjF TUKE, Katedra počítačovej podpory technológií súčasný
3.  prof. Ing. František Greškovič, CSc.  SjF TUKE, Katedra automobilovej výroby súčasný
4.  prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.  SjF TUKE, Katedra strojárskych technológií a materiálov súčasný
5.  prof. Ing. Eva Zdravecká, CSc.  SjF TUKE, Katedra strojárskych technológií a materiálov súčasný
6.  prof. Ing. Emil Evin, CSc.  SjF TUKE, Katedra automobilovej výroby súčasný
7.  doc. Ing. Ján Slota, PhD.  SjF TUKE, Katedra počítačovej podpory technológií súčasný
8.  doc. Ing. Daniel Kottfer, PhD.  SjF TUKE, Katedra strojárskych technológií a materiálov súčasný
9.  doc. Ing. Ľuboš Kaščák, PhD.  SjF TUKE, Katedra počítačovej podpory technológií súčasný
10.  doc. Ing. Anna Guzanová, PhD.  SjF TUKE, Katedra strojárskych technológií a materiálov súčasný
11.  doc. Ing. Ján Viňaš, PhD  SjF TUKE, Katedra strojárskych technológií a materiálov súčasný

 

Predmety širšieho vedného základu - PŠVZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Náuka o materiáloch  prof. Ing. Marián Buršák, CSc. 20 1
2.  Moderné spracovateľské technológie  prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 20 1

 

Predmety odborného základu - POZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Teória a technológia procesov obrábania  prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. 20 2
2.  Teória a technológia procesov tvárnenia  prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 20 2
3.  Teória a technológia procesov povrchových úprav  prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. 20 2
4.  Teória a technológia procesov zvárania a zlievania  doc. Ing. Ján Viňáš, PhD. 20 2
5.  Teória a technológia spracovania práškových a nekovových materiálov  prof. Ing. František Greškovič, CSc. 20 2
6.  Modelovanie a simulácia technologických procesov  prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 20 3
7.  Projektovanie výrobných procesov a systémov  prof. Ing. Milan Kováč, DrSc. 20 3
8.  Technologičnosť a kvalita výrobkov  prof. Ing. Emil Evin, CSc. 20 3
9.  Automobilová výroba  prof. Ing. Milan Kováč, DrSc. 20 3
10.  Experimentálne a inovačné metódy odboru  prof. Ing. Emil Evin, CSc. 20 3

 

Schválené vo Vedeckej rade SjF TUKE dňa 25.2.2016