Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Peter Demeč, CSc.  SjF TUKE, Katedra výrobnej techniky predseda
2.  doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD.  SjF TUKE, Katedra výrobnej techniky člen
3.  doc. Ing. Štefan Valenčík, CSc.  SjF TUKE, Katedra výrobnej techniky člen
4.  prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.  SjF TUKE, Katedra počítačovej podpory technológií člen
5.  prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného, automobilového a dopravného inžinierstva člen
6.  prof. Ing. Slavko Pavlenko, CSc.  FVT TUKE so sídlom v Prešove člen
7.  prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  SjF STU v Bratislave člen
8.  prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.  MTF STU so sídlom v Trnave člen
9.  prof. Ing. Andrej Czán, PhD.  SjF ŽU v Žiline člen
   Ing. Dominika Palaščáková, PhD.  SjF TUKE, Katedra výrobnej techniky tajomník

 

Zoznam školiteľov v študijnom odbore

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Peter Demeč, CSc.  SjF TUKE, Katedra výrobnej techniky súčasný
2.  doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD.  SjF TUKE, Katedra výrobnej techniky súčasný
3.  doc. Ing. Štefan Valenčík, CSc.  SjF TUKE, Katedra výrobnej techniky súčasný
4.  prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.  SjF TUKE, Katedra robotiky súčasný
5.  doc. Ing. Kamil Madáč, CSc.  SjF TUKE, Počítačové a edičné centrum súčasný
6.  doc. Ing. Marek Sukop, PhD.  SjF TUKE, Katedra robotiky súčasný
7.  doc. Ing. Ján Kráľ, PhD.  SjF TUKE, Počítačové a edičné centrum nový

 

Predmety širšieho vedného základu - PŠVZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Vybrané state z matematiky  prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 20 1
2.  Aplikovaná mechanika  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. 20 1
3.  Modelovanie a simulácia systémov  doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD. 20 1

 

Predmety odborného základu - POZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Teória stavby obrábacích strojov  prof. Ing. Peter Demeč, CSc. 20 2
2.  Teória stavby tvárniacich strojov  prof. Ing. Peter Demeč, CSc. 20 2
3.  Teória stavby modulárnych strojov  doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD. 20 2
4.  Mechatronika  prof. Ing. Alexander Gmiterko, CSc. 20 2
5.  Teória riadenia strojných zariadení a systémov  prof. Ing. Peter Demeč, CSc. 20 2
6.  State z teórie prevádzky výrobných strojov  doc. Ing. Štefan Valenčík, CSc. 20 3
7.  Experimentálne metódy odboru  prof. Ing. Peter Demeč, CSc. 20 3
8.  Nové konštrukčné materiály  prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 20 3
9.  Vybrané state zo stavby robotických zariadení  prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. 20 3

 

Schválené vo Vedeckej rade SjF TUKE dňa 25.2.2016