Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.  SjF TUKE, Katedra procesného a environmentálneho inžinierstva predseda
2.  prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.  SjF TUKE, Katedra procesného a environmentálneho inžinierstva člen
3.  doc. Ing. Ružena Králiková, PhD.  SjF TUKE, Katedra procesného a environmentálneho inžinierstva člen
4.  doc. Ing. Lýdia Sobotová, PhD.  SjF TUKE, Katedra procesného a environmentálneho inžinierstva člen
5.  prof. Ing. Emil Spišák, CSc.  SjF TUKE, Katedra strojárskych technológií a materiálov člen
6.  prof. Ing. Peter Demeč, CSc.  SjF TUKE, Katedra výrobnej techniky člen
7.  prof. Ing. Marián Peciar, PhD.  SjF STU v Bratislave člen
8.  prof. Ing. Peter Šugár, PhD.  MtF STUBA, pracovisko Trnava člen
9.  Dr.h.c. prof. Ing. Peter Stehlík, CSc.  ÚPI VUT Brno člen
   Ing. Beata Hricová, PhD.  SjF TUKE, Katedra procesného a environmentálneho inžinierstva tajomník

 

Zoznam školiteľov v študijnom odbore

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Peter Demeč, CSc.  SjF TUKE, Katedra výrobnej techniky súčasný
2.  doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD.  SjF TUKE, Katedra výrobnej techniky súčasný
3.  doc. Ing. Štefan Valenčík, CSc.  SjF TUKE, Katedra výrobnej techniky súčasný
4.  prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.  SjF TUKE, Katedra robotiky súčasný

 

Predmety odborného základu - POZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Procesné a environmentálne inžinierstvo  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. 20 1
2.  Aplikácie matematických metód v odbore  prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 20 2
3.  Modelovanie a simulácia procesov  doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. 20 2
4.  Mechanické a membránové separačné procesy  doc. Ing. Ružena Králiková, PhD. 20 2
5.  Prenos hybnosti, tepla a látok  doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. 20 2
6.  Konštrukcia strojov a zariadení v procesnej a environmentálnej technike  prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. 20 2
7.  Spracovanie materiálov v procesnom a environmentálnom inžinierstve  doc. Ing. Lýdia Sobotová, PhD. 20 2
8.  Mechanika partikulárnych sústav  prof. Ing. Marián Peciar, PhD. 20 2
9.  Odpadové hospodárstvo a technológie spaľovania  prof. Ing. Peter Horbaj, PhD. 20 3
10.  Progresívne konštrukcie a technológie recyklácie  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. 20 3
11.  Meranie, objektivizácia a hodnotenie faktorov prostredia  prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. 20 3
12.  Analýza a spracovanie environmentálnych údajov  prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 20 3
13.  Procesné riadenie  doc. Ing. Ružena Králiková, PhD. 20 3
14.  Toxikológia a ekotoxikológia  prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc. 20 3

 

Schválené vo Vedeckej rade SjF TUKE dňa 25.2.2016