Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.  SjF TUKE, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania  predseda
2.  Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.  SjF TUKE, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania  člen
3.  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.  SjF TUKE, Katedra mechatroniky  člen
4.  prof. Ing. Alexander Gmiterko, CSc.  SjF TUKE, Katedra mechatroniky  člen
5.  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, CSc.  SjF TUKE, Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva  člen
6.  doc. Ing. Teodor Tóth, PhD.  SjF TUKE, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania  člen
7.  doc. Ing. Tatiana Kelemenová, PhD.  SjF TUKE, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania člen
8.  prof. Ing. Rudolf Palenčár, PhD.  STU Bratislava člen
9.  doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.  STU Bratislava člen
10.  doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.  SAV člen
11.  doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD.  Slovenská legálna metrológia člen
12.  doc. Ing. Tatiana Kelemenová, PhD.  SjF TUKE, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania tajomník

 

Zoznam školiteľov v študijnom odbore

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.  SjF TUKE, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania  nový
2.  doc. Ing. Teodor Tóth, PhD.  SjF TUKE, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania  nový
3.  doc. Ing. Tatiana Kelemenová, PhD.  SjF TUKE, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania  nový

 

Predmety širšieho vedného základu - PŠVZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Fyzikálne základy merania  prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 20 1
2.  Matematická štatistika  prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 20 1

 

Predmety odborného základu - POZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Teória merania  prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 20 2
2.  Metrológia vybraných veličín  doc. Ing. Tatiana Kelemenová, PhD. 20 2
3.  Design experimentu  Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. 20 2
4.  Teória tolerancií  prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 20 2
5.  Teória automatického riadenia  prof. Ing. Alexander Gmiterko, CSc. 20 2
6.  Hardvérové prostriedky merania  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. 20 2
7.  Metrológia geometrických veličín  prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 20 3
8.  Senzory a senzorové systémy  doc. Ing. Tatiana Kelemenová, PhD. 20 3
9.  Počítačová podpora merania  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. 20 3
10.  Bezdotykové meracie metódy  prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 20 3
11.  Súradnicové stratégie merania  doc. Ing. Teodor Tóth, PhD. 20 3

 

Schválené vo Vedeckej rade SjF TUKE dňa 27.4.2017