Úvod

studuj AV Ing

PREČO ŠTUDOVAŤ INŽINIERSKY PROGRAM AUTOMOBILOVÁ VÝROBA?

 • získaš znalosti v oblasti navrhovania, testovania automobilových komponentov, navrhovania nástrojov, prípravkov pre ich výrobu a organizácie výroby automobilov s podporou CAx,

 • nadobudneš znalosti v oblasti aplikácie metód a nástrojov pre priemysel 4.0,

 • nájdeš uplatnenie na trhu práce ako: projektový manažér, konštruktér výrobkov, procesný inžinier a skúšobný inžinier v automobilovom priemysle.

 tmelenie ecar

PONÚKAME TI:

 • kvalitné inžinierske vzdelanie pre širokú oblasť automobilového priemyslu,

 • dobrú možnosť uplatnenia v jednom z najdynamickejšie sa rozvíjajúcom priemyselnom odvetví na Slovensku,

 • exkurzie, workshopy, semináre a spoluprácu s firmami,

 • témy na riešenie diplomových prác z priemyselnej praxe,

 • zaujímavé mimoškolské aktivity.

 vyucba  bowling1  bowling2

NAUČÍME ŤA:

 • navrhovať procesy výroby automobilov a automobilových komponentov,

 • vytvárať vlastné návrhy automobilových komponentov,

 • samostatne pracovať v širokej oblasti aplikácie technológií výroby automobilov, navrhovania výrobkov a prípravkov, manažmentu a organizácie výrobných procesov,

 • využívať celú škálu CAx systémov ako napríklad SolidWorks, Creo, SolidCam, NX, CATIA atď.,

 • programovať NC výrobnú techniku,

 • aplikovať analytické metódy pre analýzu technologických procesov,

 • implementovať techniky reverzného a simultánneho inžinierstva pri vývoji, výrobe prototypov automobilových komponentov a ich testovaní.

 

UPLATNENIE ABSOLVENTA:

Absolvent inžinierskeho študijného programu automobilová výroba má uplatnenie v širokom spektre profesií automobilovej výrobe, vo výskumne vývojových centrách automobiliek a dodávateľov agregátov a komponentov, v útvaroch prípravy výroby a ako projektanti výrobných procesov a systémov. Absolvent nájde uplatnenie na trhu práce ako:

 • Projektový manažér: rozvoj kompetencií zamerať na činnosti súvisiacich s zastupovaním firiem pri príprave a realizácii zákazníckych projektov, s návrhom možných inovačných riešení daných problémov praxe.

 • Dizajnér výrobkov: rozvoj kompetencií súvisiacich s návrhom výrobkov a spracovaním výkresovej dokumentácie v programoch INVENTOR, CATIA, Pro Engineering a pod., s návrhom vhodných materiálov, s vykonávaním previerok technologickosti konštrukcie prípravkov a výrobkov.

 • Procesný inžinier: rozvoj kompetencií súvisiacich so zavádzaním nástrojov na zvyšovanie efektívnosti výrobného procesu (napr. Six Sigma, Kaizen, Lean a pod.), s implementáciou nových produktov v rámci firmy, s spracovaním technickej dokumentácie a pracovných návodov, s plánovaním spotreby a toku materiálu, s výkon zmien v technologickej dokumentácii, s hospodárením náradím, s znižovaním výrobných nákladov a dodržaní úrovne kvality, s integráciu výrobných procesov za účelom ich optimalizácie.

 • Skúšobný inžinier: rozvoj kompetencií súvisiacich s výkonom testov materiálových vlastnosti a funkčnosti výrobkov podľa definovaných špecifikácií, s analýzou výsledkov a vypracovaním dokumentácie, s vývojom automobilových komponentov, so zavádzaním nových metód testovania, s tvorbou skúšobných plánov a skúšobných správ...

 skenovanie  overlap  frezovanie
 sedacka  pracovisko CAD model  ergonomia
 videoanalyza  karoseria  skuska plechuskuska plechu2
visegrad fund logo blue 800px

Konferencia o Industry 4.0 v automobilovom priemysle

Informácie o grantovom projekte.