Bakalárske štúdium

studuj kppt bc

 

Katedra v rámci  študijného odboru Výrobné technológie garantuje bakalársky študijný program Počítačová podpora strojárskej výroby a to v dennej aj externej forme štúdia.

 

Profil absolventa

Absolventi bakalárskeho študijného programu Počítačová podpora strojárskej výroby (PPSV) sa uplatnia ako výrobní technológovia, konštruktéri prípravkov a nástrojov, pracovníci v IT útvaroch strojárskych podnikov a tiež ako špecialisti pre skúšobné a testovacie prevádzky. Absolventi sú pripravený pôsobiť vo výrobných podnikoch so strojárskym zameraním, v dodávateľskom sektore automobilového priemyslu, vo firmách s vlastným vývojom nových výrobkov, v servisných prevádzkach a firmách zameraných na predaj strojárskych komponentov.

 

Teoretické vedomosti absolventa

Absolvent študijného programu PPSV získa

 • všeobecné poznatky vzťahujúce sa technike, strojárstvu, výrobe a technológii,
 • podrobné poznatky o strojárskej výrobe a používaných technológiách,
 • prehľad o zdrojoch informácií, využiteľných v strojárskej výrobe,
 • poznatky o IT riešeniach, uplatniteľných v strojárstve,
 • podrobné informácie o CAx systémoch (systémoch pre počítačovú podporu činností v strojárstve), zamerané hlavne na konštruovanie (CAD) a návrh technológie (CAM),
 • poznatky o číslicovom riadení strojov a technológiách, využívajúcich NC stroje,
 • základné poznatky z podnikovej ekonomiky a hospodárstva, podnikového a výrobného manažmentu,
 • základné poznatky z plánovania, organizovania a riadenia výroby na dielenskej úrovni a stredných stupňoch riadenia.

 

Praktické schopnosti a zručnosti absolventa

Absolvent študijného programu PPSV získa schopnosť

 • aplikovať informačné technológie v procesoch prípravy a riadenia výroby,
 • využívať nástroje počítačovej podpory (CAD) pri navrhovaní a konštruovaní súčiastok i celých zariadení,
 • využívať nástroje počítačovej podpory pri konštruovaní prípravkov, nástrojov a náradia, potrebných pre strojársku výrobu,
 • programovať číslicovo riadené (NC) stroje dielenským spôsobom aj CAM softvérom,
 • plánovať, organizovať a riadiť výrobu na dielenskej úrovni,
 • projektovať varianty výrobných pracovísk a prevádzok,
 • riešiť koncepciu prepojenia materiálových a informačných tokov vo výrobnom systéme.

 

obrabanie postup    frezovacka 2    simulacia obrabenie 

 

Predmety

Zoznam predmetov bakalárskeho študijného programu Počítačová podpora strojárskej výroby je uvedený v informačnom systéme MAIS. Výberom volieb podľa obrázku a potvrdením Odošli získate zoznam predmetov pre celé 3-ročné štúdium. V zozname si kliknutím na voľbu Detail (vpravo) zobrazíte informačný list predmetu.

 

mais bc

 

Harmonogram štúdia

Harmonogram štúdia je zhodný pre všetky študijné programy a je uvedený na stránke Strojníckej fakulty.

Adresa

Katedra počítačovej podpory technológií

SjF TU v Košiciach

Mäsiarska 74

040 01 Košice

Slovensko

Kontakty

(055) 602 3513 - vedúca katedry

prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.

 

(055) 602 3518 - tajomník katedry

Ing. Ivan Gajdoš, PhD.

 

(055) 602 3502 - sekretariát

Eva Sakmárová