Bakalárske štúdium

V súlade so Zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s Poriadkom prijímacieho konania Technickej univerzity v Košiciach, ktorý tvorí prílohu č.1 k Štatútu Technickej univerzity, vyhlasujem podmienky prijatia na štúdium na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach pre akademický rok 2018/2019 takto:

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prijatie na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) bez prijímacích skúšok, základnou podmienkou prijatia je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. SjF TUKE na základe §56 ods. 2 zákona určuje ďalšie podmienky na prijatie na štúdium v jednotlivých študijných programoch takto:

Termín podania prihlášky: predĺžený do 24. 08. 2018


Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 25,- € papierová prihláška alebo 20,- € elektronická prih​láška
Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom, výnimočne poštovou poukážkou typu U
Povinné údaje pri úhrade:
IBAN: SK4181800000007000151492
Názov účtu adresáta: Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Poštová adresa: Študijné oddelenie, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Fakultná web adresa: www.sjf.tuke.sk

 

Plánované počty študentov na prijatie v dennej forme štúdia:

Bakalársky študijný programPlánované počty

Prezenčná metóda

 Automobilová výroba 30
 Kvalita a bezpečnosť 20
 Manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve 30
 Mechatronika 50
 Počítačová podpora strojárskej výroby 30
 Priemyselné inžinierstvo 40
 Protetika a ortotika 20
 Riadenie a ekonomika podniku 30
 Strojné inžinierstvo 100
 Technika ochrany životného prostredia 20
 Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby 20

Kombinovaná metóda

 Kvalita a bezpečnosť 20
 Priemyselné inžinierstvo 50
 Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby 50