Doktorandské štúdium

Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v ak. r. 2019/2020 je absolvovanie vysokoškolského štúdia druhého stupňa a úspešné absolvovanie prijímacieho konania. V prihláške na strane 2 pod tabuľkou „Výpis výsledkov ...“ je potrebné uviesť znalosť cudzích jazykov.

Prihlášky na doktorandské štúdium, v ktorých uchádzač okrem študijného programu uvedie jednu z vypísaných tém dizertačných prác v príslušnom študijnom programe spolu s menom školiteľa (§ 54 ods. 5.-7.), je potrebné doručiť na Študijné oddelenie fakulty, resp. poslať poštou.

Témy dizertačných prác pre školský rok - dokument na stiahnutie

Prijímacie konanie sa uskutoční dňa 26.8.2019

Jazykový test sa uskutoční o 8:30 h v miestnosti CONSILIUM MAGNUS (Dekanát, Letná 9/B, 1.poschodie)
Odborná skúška sa uskutoční na jednotlivých ústavoch o 10:00 h (miestnosti)

Termín zápisov na doktorandské štúdium - viď www.sjf.tuke.sk. alebo tu

 

Termín podania prihlášok je do 16.8.2019

Prijímacia skúška má dve časti, test z cudzieho jazyka a odborná časť. Z cudzieho jazyka, ktorý bude v prihláške uvedený ako prvý v poradí, bude vykonaná jazyková časť prijímacej skúšky. Odborná časť prijímacieho konania bude realizovaná na príslušnej katedre.

 

Študijné programy pre dennú a externú formu štúdia

P.č.Číslo št. odboruNázov študijného programuGarantPracovisko
1 5.1.7  Aplikovaná mechanika  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva, Letná 9
2 5.2.14  Automatizácia a riadenie  prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. Katedra automatizácie a komunikačných rozhraní, Park Komenského 8
3 5.2.56 Bezpečnosť technických systémov  Dr.h.c. mult. prof.Ing. Juraj Sinay, DrSc. Katedra bezpečnosti a kvality produkcie, Letná 9
4 5.2.47  Biomedicínske inžinierstvo  Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania, Letná 9
5 5.2.5  Časti a mechanizmy strojov  prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc. Katedra konštrukčného a dopravného inžinierstva, Letná 9
6 5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia  prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc. Katedra konštrukčného a dopravného inžinierstva, Letná 9
7 5.2.6  Energetické stroje a zariadenia  prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc. Katedra energetickej techniky, Vysokoškolská 4
8 5.2.16  Mechatronika  prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD. Katedra mechatroniky, Katedra robotiky, Park komenského 8
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania, Letná 9
9 5.2.55 Metrológia prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania, Letná 9
10 5.2.52  Priemyselné inžinierstvo  prof. Ing. Jozef Kováč, CSc. Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu, B. Nemcovej 32
11 5.2.7 Strojárske technológie a materály  prof. Ing. Emil Spišák, CSc. Katedra strojárskych technológií a materiálov, Katedra automobilovej výroby, Katedra počítačovej podpory technológií, Mäsiarska 74
12 5.2.49  Technika ochrany životného prostredia  Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. Katedra procesného a environmentálneho inžinierstva, Park Komenského 5
13 5.2.50  Výrobná technika  prof. Ing. Peter Demeč, PhD. Katedra výrobnej techniky, Letná 9

 

K vyplnenej prihláške na doktorandské štúdium je potrebné priložiť:

  • životopis
  • overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu)
  • výpis výsledkov štúdia
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, výpis z účtu)
  • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác

 

Nový formulár Prihlášky na doktorandské štúdium si zakúpite v predajni ŠEVT, alebo si ju stiahnite TU.

Poplatok za prijímacie konanie je 40, 00 EUR (papierová prihláška)

Poplatok je možné uhradiť prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou typu U.

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol: 9

Adresát: Technická univerzita v Košiciach,

Strojnícka fakulta,

Letná 9,

042 00 Košice

 

Uchádzač o doktorandské štúdium prezentuje tému, na ktorú sa prihlásil, v POWER POINTe.

V akademickom roku 2019/2020 je externá forma doktorandského štúdia spoplatnená. Výška školného na akademický rok je 1000,00 EUR.

 

Kontaktná adresa pre podanie prihlášok a informácie:

Technická univerzita v Košiciach

Strojnícka fakulta

Kontaktná osoba - Beáta Krišáková

Letná 9

042 00 Košice

Tel: 055/602 2444

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium

v III. stupni vysokoškolského štúdia na Strojníckej fakulte TUKE

dokument na stiahnutie