Inžinierske štúdium

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Pre uchádzačov o štúdium ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí je podmienkou prijatia na štúdium uznanie dokladov o dosiahnutom vzdelaní podľa všeobecne záväzného predpisu, ktorý vydá ministerstvo.

Termín podania prihlášky: 24. 08. 2018

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 25,- € papierová prihláška alebo 20,- € elektronická prihláška
Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom, výnimočne poštovou poukážkou typu U
Povinné údaje pri úhrade:
IBAN: SK4181800000007000151492
Názov účtu adresáta: Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Poštová adresa: Študijné oddelenie D SjF, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Fakultná web adresa: www.sjf.tuke.sk

 

Plánované počty študentov na prijatie

Študijný program

prezenčná

metóda

kombinovaná

metóda

 Aplikovaná mechanika

10

 

 Automatizácia a riadenie strojov a procesov

10

 

 Automobilová výroba

20

 

 Bezpečnosť technických systémov

15

 

 Biomedicínske inžinierstvo

15

 

 Digitálne inžinierstvo  10   

 Dopravná technika a logistika

15

 

 Energetické stroje a zariadenia

10

 

 Inžinierstvo kvality produkcie

10  
 Manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve 10  

 Meranie

10

 

 Mechatronika

20

 

 Počítačová podpora strojárskej výroby

15

 

 Priemyselné inžinierstvo

20

 

 Riadenie a ekonomika podniku 20  
 Robotika 10  

 Strojné inžinierstvo

20

 

 Strojárske technológie

10

10

 Spracovanie plastov

10

 

 Technika ochrany životného prostredia

10  
 Zváranie, spájanie a povrchové úpravy 10  

 Výrobné stroje a zariadenia

10