Nadväznosť I. a II. stupňa

Absolventi bakalárskeho štúdia (I. stupeň vysokoškolského štúdia) majú možnosť pokračovať na inžinierskom štúdiu (II. stupeň vysokoškolského štúdia) podľa nasledujúcej tabuľky: (možnosť pokračovania je vyznačená symbolom x)

 

Zoznam skratiek

M - Mechatronika

AaRSaP - Automatizácia a Riadenie Strojov a Procesov

AM - Aplikovaná Mechanika

SI - Strojné Inžinierstvo

ESaZ -Energetické Stroje a Zariadenia

DTaL - Dopravná Technika a Logistika

VSaZ - Výrobné Stroje a Zariadenia

SaZpSPaÚ - Stroje a Zariadenia pre Stavebníctvo, Poľnohospodárstvo a Úpravníctvo

MTaERvS - Manažment Technických a Environmentálnych Rizík v Strojárstve

TOŽP - Technika Ochrany Životného Prostredia

IKP - Inžinierstvo Kvality Produkcie

BTS - Bezpečnosť Technických Systémov

BI - Biomedicínske Inžinierstvo

Mer - Meranie

BaKP - Bezpečnosť a Kvalita Produkcie

PaO - Protetika a Ortotika

ST - Strojárske Technológie

AV - Automobilová Výroba

SP - Spracovanie Plastov

PPSV - Počítačová Podpora Strojárskej Výroby

PI - Priemyselné Inžinierstvo

TMaISV - Technológie, Manažment a Inovácie Strojárskej Výroby