Spôsob výberu uchádzačov o Bc. štúdium

Uchádzač o bakalárske štúdium na SjF TUKE bude hodnotený na základe týchto kritérií, ktoré sú vyjadrené bodovými hodnotami:

a) Celkové výsledky štúdia na strednej škole

b) Typ strednej školy

c) Štúdium matematiky a fyziky, maturitná skúška z matematiky,

d) Počet úspešných účastí v okresnom, krajskom, celoštátnom alebo vyššom kole olympiády alebo inej zodpovedajúcej vedomostnej súťaže.

1 V prijímacom konaní bude vytvorené poradie uchádzačov na základe súčtu bodov podľa tabuľky hodnotenia uchádzačov uvedenej v prílohe. Najlepšie umiestnenie bude mať uchádzač s najvyšším bodovým ohodnotením.

2 Štúdium na jednotlivé študijné programy pre jednotlivé formy bude otvorené, ak bude na nich prihlásený dostatočný počet uchádzačov.

3 Počet prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy sa môže modifikovať na základe aktuálneho počtu prihlášok, spoločenského dopytu a aktuálnych kapacitných možností fakulty.

4 Overenie podmienok na prijatie vykoná prijímacia komisia a na základe toho predloží dekanovi fakulty návrh na rozhodnutie. Informáciu o rozhodnutí prijímacej komisie bude môcť uchádzač získať na internetovej stránke fakulty a následne v písomnej forme poštou.

5 Konečné rozhodnutie o prijatí uchádzačov na štúdium prijme dekan SjF TUKE na základe odporúčania prijímacej komisie.

6 Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým,
že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

7 Uchádzači o bakalárske štúdium na SjF TUKE budú prijímaní na dennú formu štúdia prezenčnou a kombinovanou metódou. Štandardná dĺžka v bakalárskom štúdiu je tri roky.

 

Ďalšie ustanovenia, usmernenia a organizačné pokyny:

1 Prihláška a jej súčasti:

a) vytvorenie a vyplnenie formulára prihlášky je možné dvojakým spôsobom:

 

b) doručenie vyplnenej a podpísanej prihlášky a jej požadovaných súčastí je možné dvojakým spôsobom

  • klasickou poštou, za dátum doručenia sa považuje dátum poštovej pečiatky,
  • osobne doručiť do podateľne TUKE,

 

c) k prihláške na štúdium je nevyhnutné pripojiť:

  • úradne overené vysvedčenia za požadované 3 roky, ak nie sú priamo v prihláške potvrdené strednou školou (budú vrátené poštou spolu s rozhodnutím),
  • úradne overené maturitné vysvedčenie (najneskôr ku dňu zápisu na štúdium),
  • úradne overený doklad, napr. diplom o úspechu na súťaži, certifikát
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
  • životopis,
  • potvrdenie o zmenenej zdravotnej spôsobilosti , napr. preukaz ZŤP, pri nepredložení žiadneho dokladu sa predpokladá, že uchádzač je zdravotne spôsobilý,
  • pri osobnom doručení prihlášky a jej súčasti je možné priamo na študijnom oddelení predložiť aj originál dokladov a ich neoverenú kópiu, originál bude vrátený na mieste po overení.

 

2 Na jednu prihlášku je možné uviesť iba jeden študijný program. Ak uchádzač podá viac prihlášok na rôzne študijné programy, je potrebné do prihlášky uviesť poradie záujmu

3 Uprednostňujeme podávanie prihlášok elektronicky a to iba prostredníctvom e-prihlášky systému MAIS na TUKE. Rozhranie uchádzača v MAISe umožňuje okrem vyplnenia a vytlačenia prihlášky aj sledovať napr. jej stav spracovania, potvrdenia prijatia a platnosti, rozhodnutia o prijatí, rozhodnutia ku odvolaniam. Ďalšie podrobnosti ku elektronickej prihláške budú aktualizované a zverejňovane na www.sjf.tuke.sk.

V zmysle zákona §58 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo neposkytne v určenom čase a požadovaným spôsobom informáciu (e-návratka na TUKE) či sa zapíše na štúdium, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu a fakulta môže ponúknuť miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí výsledkov prijímacieho konania.

4 Prijatý uchádzač, ktorý má záujem o štúdium na SjF TUKE musí potvrdiť záujem e-návratkou TUKE a s ňou súvisiacimi úkonmi v požadovanom termíne a požadovaným spôsobom:

a) zaplatiť poplatky príp. školné k zápisu na štúdium iba bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou),

b) skontrolovať a potvrdiť svoje osobné údaje v informačnom systéme,

c) nahrať (uploadnúť) svoju fotografiu a prevziať si prihlasovacie údaje do informačného systému,

d) dostaviť sa na fyzický (osobný) zápis na štúdium a dokladovať získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania predložením maturitného vysvedčenia, ak nebolo priložené k prihláške na štúdium.

 

5 Ďalšie podrobnejšie informácie, príp. zmeny alebo doplnenia budú priebežne zverejňované na www.sjf.tuke.sk, preto je nevyhnutné ich sledovať a riadiť sa nimi.

 

Hodnotenie uchádzača o bakalárske štúdium na SjF TUKE v akademickom roku 2016/2017