Spôsob výberu uchádzačov o Ing. štúdium

1 Prijímanie na štúdium sa uskutoční formou výberového konania, prijímacie skúšky sa nekonajú.

2 Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium inžinierskych študijných programov (druhý stupeň vysokoškolského štúdia) je úspešné absolvovanie študijného programu prvého stupňa

3 Na prihláške je možné uviesť iba jeden študijný program. Ak uchádzač podá viac prihlášok na rôzne študijné programy, je potrebné do prihlášky uviesť poradie záujmu. Uchádzači o inžinierske štúdium na SjF TUKE budú prijímaní na dennú formu štúdia prezenčnou a kombinovanou metódou. Štandardná dĺžka štúdia v II. stupni je dva roky

4 Splnenie podmienok na vzdelanie prvého stupňa a spôsobilosť na inžinierske štúdium posudzuje prijímacia komisia na základe štruktúry a obsahu absolvovaných predmetov predchádzajúceho štúdia.

5 Fakulta si vyhradzuje právo rozhodnúť o tom, či obsah študijného programu prvého stupňa, ktorý uchádzač absolvoval, zodpovedá požiadavkám pre štúdium príslušného študijného programu druhého stupňa a následne rozhodnúť o predpísaní maximálne dvoch diferenčných predmetov za semester, t.j. 2 x 3 semestre (maximálne 6 predmetov), resp. neprijatí uchádzača.

6 V prijímacom konaní bude vytvorené poradie uchádzačov na základe výsledkov štúdia v bakalárskom štúdiu, vyjadrené váženým študijným priemerom. Uchádzač s lepším váženým študijným priemerom bude v rebríčku pred uchádzačom s horším váženým študijným priemerom zo štúdia prvého stupňa. Váženým študijným priemerom zo štúdia prvého stupňa sa rozumie hodnota

kde Zi je percentuálny zisk z i-tého predmetu, Ki je počet kreditov z i-tého predmetu a je počet predmetov ohodnotených kreditmi a klasifikačným stupňom. Ak uchádzač ukončil štúdium prvého stupňa s inou klasifikačnou stupnicou, ako je stupnica daná Študijným poriadkom Technickej univerzity v Košiciach (0% - 100%), fakulta si vyhradzuje právo prepočtu na túto stupnicu.

7 Podmienky na prijatie spĺňajú tí uchádzači o štúdium študijného programu, ktorí sa v príslušnom rebríčku umiestnia na prvých miestach, kde je počet uchádzačov, ktoré fakulta plánuje prijať na štúdium daného študijného programu.

8 Fakulta si vyhradzuje právo upraviť počty uchádzačov, ktoré plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu v závislosti od aktuálneho počtu uchádzačov, aktuálneho spoločenského dopytu a aktuálnych kapacitných možností.

9 Fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť štúdium študijného programu, ak je počet uchádzačov spĺňajúcich podmienky prijatia v dennej forme nižší ako 10.

10 Každý uchádzač, ktorý absolvoval predchádzajúce vysokoškolské štúdium v zahraničí je povinný predložiť najneskôr v posledný deň podania prihlášky na štúdium uznaný doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou.

11 Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

 

Povinné prílohy k prihláške

Uchádzači o inžinierske štúdium sú povinní ku prihláške priložiť:

  • úradne overenú kópiu diplomu o ukončení bakalárskeho štúdia,
  • úradne overené kópie vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku k diplomu
  • úradne overenú kópiu výpisu predmetov absolvovaných počas bakalárskeho štúdia vrátane hodnotenia za predmety a kreditov získaných za predmety,
  • potvrdenie o zmenenej zdravotnej spôsobilosti, napr. preukaz ZŤP, pri nepredložení žiadneho dokladu sa predpokladá, že uchádzač je zdravotne spôsobilý,
  • životopis,
  • doklad o uhradení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.