Kritériá
fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

Kritériá pre habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov na SjF TUKE

Kritérium: PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤHabilitačné konanieVymenúvacie konanie za profesora
 Vysokoškolské učebnice (ACA, ACB) 0 1
 Skriptá a učebnice (BCI) 21 2
 Vedenie predmetov - prednášky 0 2
 Vedenie predmetov - cvičenia 2 0
 Počet rokov pedagogickej činnosti od získania titulu PhD.
 (pre habilitácie) alebo doc. (pre inauguračné konania)
3

5

rokov od získania titulu docent

Kritérium: VEDECKÁ ŠKOLAHabilitačné konanieVymenúvacie konanie za profesora
 Počet vyškolených doktorandov 0 1

 Min. počet školených doktorandov po dizertačnej skúške v danom alebo príbuznom štúdijnom odbore

0 1

 

Kritérium: VEDECKÁ PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤHabilitačné konanie

Vymenúvacie konanie

za profesora

 Vedecké monografie2 (AAA, AAB,ABA, ABB) 0 1
 Pôvodné vedecké práce v domácom časopise  10 

z toho minimálne
33
práce v časopisoch
indexovaných v databáze
Current Contents od získania titulu PhD.

15

z toho minimálne
63
prác v časopisoch
indexovaných
v databáze
Current Contents od získania titulu doc.

 Pôvodné vedecké práce v zahraničnom časopise vo svetovom jazyku  3  10
 Vedecké práce v zborníkoch z domácich / zahraničných konferencií 8/4

20/10

Kritérium: UZNANIE VEDECKO-PEDAGOGICKOU KOMUNITOUHabilitačné konanieVymenúvacie konanie za profesora
 Ohlasy na publikačnú činnosť - citácie v domácom / zahraničnom časopise

10/5

z toho minimálne

5

cit. podľa databáz Web of Science alebo SCOPUS

20/10

z toho minimálne

12

cit. podľa databázWeb of Science alebo SCOPUS

 Iné formy uznania vedecko-pedagogickou komunitou

1 3

 

POZNÁMKY

Vecné naplnenie kritérií pre habilitačné konanie je do získania titulu PhD., pre vymenúvacie konanie za profesora je od habilitácie.

1 2 skriptá alebo učebné texty resp. 1 učebnica

2 Zaraďujú sa iba knižné publikácie v rozsahu nad 3 AH autora (1 AH = 20 normalizovaných strán, 1 normalizovaná strana = 1 800 znakov)

3 CC výstupy evidované v databázach ISI WOS, vedúci autor alebo spoluautor musí mať minimálne 20%

 

KATEGÓRIE PUBLIKAČNÝCH VÝSTUPOV

  1. Kategórie výstupov, publikácií a citácií sa uvažujú v súlade s Vyhláškou 456/2012 Z.z. z 18.12.2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.
  2. Domáce publikácie, resp. citácie môžu byť nahradené zodpovedajúcim počtom zahraničných publikácií, resp. citácií.
  3. Citácie podľa databázy SCI (Web of Science), Thomson Scientific Master Journal List a databázy SCOPUS sa dokladujú výpisom z príslušnej databázy.
  4. V prípade monografií, vysokoškolských učebníc, skrípt a učebných textov sa vyžadujú minimálne 3 AH na aktuálne dielo a autora (1 AH = 20 normaliz. strán, 1 normalizovaná strana = 1 800 znakov).

 

UZNANIE VEDECKO-PEDAGOGICKOU KOMUNITOU

Súčasťou materiálov uchádzača o vedecko-pedagogický titul docent je vyjadrenie popredného odborníka v danom odbore, že uchádzač o titul docent je zrelou osobnosťou doma aj v zahraničí. Podmienkou pre začatie inauguračného konania je posúdenie medzinárodnej úrovne doterajšej vedeckej produktivity uchádzača o titul profesor na podklade vyjadrenia najmenej dvoch zahraničných profesorov alebo popredných odborníkov, prípadne jedného význačného domáceho profesora tiež z daného alebo príbuzného odboru.

 

INÉ FORMY UZNANIA VEDECKO-PEDAGOGICKOU KOMUNITOU

  • vedúci riešiteľ zahraničného alebo domáceho grantového projektu;
  • autorské osvedčenie, patent alebo objav;
  • garant resp. spolugarant študijného programu;
  • vyžiadaná prednáška v zahraničí;
  • edícia zborníka významnej medzinárodnej konferencie;
  • významné ocenenie minimálne v národnom meradle.

 

BIBLIOGRAFICKÉ A CITAČNÉ DATABÁZY

 

EVIDENCIA, KATEGORIZÁZIA A VYKAZOVANIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI, UMELECKEJ ČINNOSTI A OHLASOV

Niektoré výňatky z Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti k evidencii, kategorizácii a vykazovaniu publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov:

 

1. Kategórie publikačnej činnosti podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR.

AAA – Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAB – Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ABA – Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABB - Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

AEG - Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch

AEH - Abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch

AEM - Abstrakty vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

AEN - Abstrakty vedeckých prác v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

BDC - Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch

BDD - Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch

AGJ - Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, ...

 

2. Vykazovanie príspevkov v karentovaných časopisoch (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD) a v databáze SCOPUS a Web of Science (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN)

Podmienkou pre zaradenie príspevku do kategórie ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD je skutočnosť, že článok, štúdia, stať, abstrakt sú zaradené v databáze Current Contents Connect (ďalej len „CCC“).

Podmienkou pre zaradenie publikácie do kategórie ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN je skutočnosť, že článok, štúdia, stať, abstrakt sú zaradené v databáze SCOPUS alebo Web of Science.

 

3. Monografie, zborníky v zmysle Prílohy č. 4 Vyhlášky MŠVVaŠ SR

 

VEDECKÁ MONOGRAFIA je vedecké dielo spravidla jedného až troch autorov v tlačenej alebo netlačenej forme podávajúce komplexný, ucelený, vyčerpávajúci, systematický rozbor jednej témy, vedeckého problému alebo časti vedeckého odboru, zahŕňajúci všetky stránky danej témy, jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú s hlavnou intenciou komunikovať vedecké poznatky v odborných a vedeckých kruhoch. Integruje už známe a obohacuje ich o nové pôvodné doposiaľ nepublikované informácie, obsahujúce výsledky autorovej vedeckej práce a predkladá závery. Nevyhnutnou súčasťou je precízne spracovaný vedecký aparát, ktorý zahŕňa aj bibliograficko-informačný, ilustračný, poznámkový a kritický aparát.

Vedecká monografia musí prejsť oficiálnym publikačným a distribučným procesom, spĺňať kritériá všeobecne zverejnenej publikácie a disponovať všetkými potrebnými náležitosťami formálnej a vydavateľskej úpravy podľa platných štandardov.

Vedecká monografia musí byť recenzovaná najmenej dvoma recenzentmi, v monografii jednoznačne uvedenými.

Vedecká monografia je zásadne nepokračujúca, neseriálová, neperiodická publikácia.

Vedeckú monografiu si nemožno zamieňať so zborníkom alebo vysokoškolskou učebnicou.

ZBORNÍK je publikácia, ktorá súhrnne pod spoločným názvom prináša súbor samostatných, vzájomne príbuzných textov. Jednotlivé časti (príspevky, štúdie) by mohli existovať samostatne. Zborníky môžu byť konferenčné, nekonferenčné, jednorazové, kontinuitné.

 

4. Určovanie kategórie príspevkov v zborníkoch/časopisoch

Pre zaradenie konferenčných príspevkov do príslušnej kategórie je rozhodujúce miesto konania konferencie (nie miesto vydania publikácie) a skutočnosť, či ide o pozvaný alebo prihlásený príspevok.

Pri nekonferenčnom zborníku je rozhodujúce miesto vydania zborníka a skutočnosť, či je zborník recenzovaný alebo nerecenzovaný.

 

5. Recenzenti v publikáciách vydaných v domácich a zahraničných vydavateľstvách s rokom vydania 2013 a novších

V kategóriách AAB, ABB, ABD, ACB, ACD, AED je povinné uvádzať v zázname mená a priezviská aspoň 2 recenzentov. V prípade publikácií vydaných v zahraničných vydavateľstvách kategórií AAA, ABA, ABC, ACA, ACC, AEC, v ktorých nie sú uvedené mená a priezviská recenzentov v publikácii, je potrebné dokladovať CVTI SR potvrdenie o recenznom konaní zo zahraničného vydavateľstva.

 

6. Percentuálny podiel

V záznamoch publikácií s rokom vydania 2013 a novších pri autorských kolektívoch väčších ako 25 autorov a pri autorských korporáciách sa v zázname uvádzajú prví piati autori v poradí ako sú uvedení v publikácii a všetci autori z vykazovaného pracoviska (vysokej školy).

 

Kritériá schválila Vedecká rada Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach dňa 23. 02. 2017, uznesenie č. 8/2017 a Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach dňa 7. 04. 2017, uznesenie č. 4/april/2017.

 

Kritériá nadobúdajú účinnosť dňom 7. 04. 2017.

 

 

 

mais Mail Zamestnanci studentmail telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

December 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dátum : streda, 12. december 2018
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Dátum : pondelok, 24. december 2018
25
Dátum : utorok, 25. december 2018
26
Dátum : streda, 26. december 2018
27
28
29
30
31

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30Telefón: +421 55 602 2623

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 9/B
042 00 Košice

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.