Impulz pre tvoju kariéru
Výchova a vzdelávanie poslucháčov študijného programu Automobilová výroba je zameraná  na prípravu odborníkov pre tvorbu nových výrobkov, projektovanie výrobných procesov, riadenie výroby automobilov a ich komponentov. Absolventi získajú teoretické, výskumné, odborné i praktické poznatky o inovačných trendoch v automobilovej výrobe.
Študijný program je zameraný na dve základné oblasti vzdelávania, a to: „Kvalita“ a „Bezpečnosť“ a ozrejmuje ich vzájomné súvislosti. Študent počas štúdia v tomto odbore nadobudne znalosti z oblasti riadenia kvality v strojárskej výrobe, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, ako aj základné informácie o požiadavkách na riadenie údržby, nástrojoch technickej diagnostiky a bezpečnosti strojov.
Absolventi bakalárskeho študijného programu Počítačová podpora strojárskej výroby sa uplatnia ako výrobní technológovia, konštruktéri prípravkov a nástrojov, pracovníci v IT útvaroch strojárskych podnikov a tiež ako špecialisti pre skúšobné a testovacie prevádzky.
Mechatronika integruje poznatky najmä z oblasti mechaniky, elektroniky, informatiky a riadenia. Mechatronika umožňuje zlepšenie vlastnosti existujúcich výrobkov ale aj vývoj úplne nových výrobkov, ktoré doposiaľ neexistovali. Mechatronika je už dobre etablovaná takmer vo všetkých priemyselných odvetviach, ako napr. automobilový priemysel, priemyselná automatizácia, robotika, spotrebná elektronika a pod.
Študijný program Priemyselné inžinierstvo v bakalárskom stupni ponúka možnosť nadobúdať kompetencie v prierezovom vednom odbore zameranom predovšetkým na oblasť  riešenia projektových, výrobných, logistických, ergonomických problémov priemyselnej praxe a manažmentu a riadenia výroby, v praktickej ako aj digitálnej podobe.
Program Protetika a ortotika ponúka komplexné vzdelanie, kvalitnú podporu štúdia, vedomosti a zručnosti z oblasti klasickej protetiky a ortotiky, prácu s najnovšími technológiami z oblasti digitalizácie meraní, 3D modelovania a aditívnej výroby proteticko-ortotických pomôcok.
Študijný program Riadenie a ekonomika podniku priamo nadväzuje na niekoľko desiatok rokov existujúcu výučbu ekonomicky a manažérsky orientovaných študijných programov na Strojníckej fakulte TUKE.
Študijný program Strojné inžinierstvo je vyváženou kombináciou technických a prírodovedných predmetov orientovaných prevažne na navrhovanie, konštruovanie, mechaniku, inžinierske materiály, výrobné technológie a riadenie výrobných procesov, čo poskytuje absolventovi široké možnosti uplatnenia sa v oblasti strojárskeho, automobilového, energetického či spotrebného priemyslu.
Absolventi študijného programu Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby sa uplatnia ako technológovia vo výrobe, konštruktéri prípravkov a nástrojov, ako pracovníci využívajúci CAx technológie v príprave výroby, ako pracovníci skúšobní, ako pracovníci v prevádzke a údržbe strojových zariadení, na stredných stupňoch riadenia výroby.