Inžinierstvo prostredia (IP)

Študijný program Inžinierstvo prostredia predstavuje dynamicky sa rozvíjajúcu vednú a študijnú oblasť, ktorá zaznamenáva nové, doteraz v SR málo deklarované vzťahy medzi zákazníkom, produktom, jeho vlastnosťami a prostredím. Je zameraný na optimalizáciu kvality prostredia a výskum a vývoj produktov a ich vlastností, vplývajúcich na prostredie. Absolvent vie navrhovať vlastné riešenia problémov v oblasti zákaznícky orientovanej technickej kvality produktov a kvality prostredia. Ovláda moderné matematické a štatistické metódy vrátane počítačových simulácií a dokáže ich tvorivo využívať vo svojej vedeckej práci. Ovláda vedecké formulácie problémov riešenia, ktoré vidí a chápe v interdisciplinárnych súvislostiach daných technickými, právnymi, ekonomickými, etickými i environmentálnymi hľadiskami riešenej komplexnej úlohy.

Hlavné oblasti zamerania
Meranie a monitorovanie
Kvalita prostredia
Optimalizácia produktov
Metódy ochrany
Simulácia
Stupne a formy štúdia
DennáKombinovanáExterná
Bakalárske štúdium
Inžinierske štúdiumSK
Doktorandské štúdiumSKSK

EN – štúdium v anglickom jazyku
SK – štúdium v slovenskom jazyku

Pridaná hodnota

- aktívna účasť na konferenciách Akustika a Vibrácie a Hodnotenie kvality prostredia
- účasť na letných školách
- zahranične pobyty, Erasmus, Ceepus
- získanie certifikátu z oblasti projektového riadenia
- medzinárodné pobyty v rámci siete európskych univerzít
- špičkovo vybavené laboratóriá
- možnosť kooperácie s praxou

Obsadzované profesie

- samostatný tvorivý projektant
- vývojový pracovník
- vedúci interdisciplinárnych pracovných tímov
- špecialista na kvalitu prostredia
- laborant
- riadiaci vývojový pracovník

Zamestnávatelia
Absolventi
Kontaktná osoba
Ing. Miriama PIŇOSOVÁ, PhD.
e-mail: miriama.pinosova@tuke.sk
tel.č.: +421 55 602 3215

Vstúp s nami do úžasného sveta strojáriny

Podať elektronickú prihlášku je naozaj jednoduché. Stačí iba zopár klikov.

Vzdelávacie výstupy:

 • schopnosť analyzovať, optimalizovať a navrhovať technické riešenia zahŕňajúce širokú oblasť kvality prostredia a environmentálnej kvality technických zariadení a zákaznícky orientovaných vlastností výrobkov,
 • získanie praktických skúseností a zručností z oblasti merania a monitorovania kvality prostredia,
 • aplikácia znalostí z oblasti inžinierstva prostredia v praxi, schopnosť riadiť tímy pracovníkov, samostatne viesť veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia,
 • uplatňovanie najmodernejších metód pri riešení technických úloh, návrh a vývoj v oblasti optimalizácie vlastností produktov a prostredia,
 • prezentácia vlastných riešení problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a realizácii v praxi,
 • znalosť špecifikácie,  návrhu,  implementácie a udržateľnosti  rozsiahlych  integrovaných riešení zahŕňajúce strojársku výrobu a produkty  pre rôzne druhy aplikácie,
 • schopnosť organizovať a riadiť projekty, integrovať ľudí, technológie, informácie, zariadenia a procesy.

 

Vzdelávacie ciele:

 • zvládnutie parciálnych základných vedných disciplín a teoretického základu súvisiaceho s inžinierstvom prostredia.
 • navrhovanie metodológie pre procesy posudzovania kvality prostredia.
 • získanie reálnych skúsenosti (výkon meraní v rámci vzdelávacieho procesu, exkurzie, projekty, zvládanie najmodernejšej meracej techniky).
 • schopnosť využitia matematického, štatistického a metodologického aparátu pre dosiahnutie špecifikovaných cieľov.
 • osvojenie teoretického základu metrológie a schopnosť využitia teoretických znalostí pri riešení úloh praxe.
 • schopnosť pracovať v interdisciplinárnom prostredí a riešiť požiadavky a úlohy z disciplín zahŕňajúcich inžinierstvo prostredia (matematika, štatistika, fyzika, simulácie, vizualizácia, psychológia, medecína, tímová práca, podnikanie, projektové riadenie, vedecké bádanie).

 

Oblasti uplatnenia:

 • metrológia, meranie, nadväznosť meradiel, kalibrácia, overovanie
 • vývojové pracoviská spoločností
 • akreditácia, riadenie a prevádzkovanie skúšobných laboratórií
 • vývoj metodológie pre vysokošpecializované meracie techniky
 • vývoj produktov a optimalizácia ich vlastností z hľadiska kvality prostredia
 • navrhovanie opatrení pre zvyšovanie kvality životného a pracovného prostredia
 • cedecké interdisciplinárne tímy, SAV
 • diagnostické, výskumné a vývojové laboratóriá

 

Podporované študentské projekty:

 • Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ)
 • Projekty pre mladých výskumníkov do 35 rokov
 • VEGA, KEGA, APVV, ŠF EÚ

 

Podniky, v ktorých sa vykonáva aplikovaný výskum a vývoj

Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa ciest, Dopravoprojent, SUDOP, Dopravný podnik Bratislava, Dopravný podnik mesta Košice, Eurovia, Skanska, SPP, Spinea

 

Zamestnávatelia:

Úrady verejného zdravotníctva, Dopravné podniky miest, Slovenská národná akreditačná služba, BOSCH Siemens Hausgeräte, Slovenská správa ciest, Národná diaľničná spoločnosť, Eurovia, SPP, M-tel, Ericson,  Orage, U.S. Steel Košice, Sudop TRADE, Matador, Lear, Volkswagen