Inžinierstvo prostredia (IP)

vŠtudijný program Inžinierstvo prostredia je zameraný na získanie teoretických vedomostí a reálnych praktických zručností z jednotlivých základných disciplín a ich využitie v interdisciplinárnom prostredí, ktorým sa Inžinierstvo prostredia vyznačuje. Dôraz je kladený hlavne na oblasť merania technických veličín charakterizujúcich prostredie človeka, využitie štatistických metód, návrh a modifikáciu výrobkov z hľadiska ich vplyvu na človeka a prostredie pre oblasť inžinierstva prostredia a pre oblasť projektovania výrobných systémov a prevádzok ako aj iných inžinierskych diel. Významná pozornosť je venovaná aplikácii techník inžinierstva prostredia do praxe. Dôraz je kladený na celý komplex fyzikálnych faktorov, psychoakustiku, vizualizáciu šírenia energetických polí vo vnútornom a vonkajšom prostredí, integrované manažérske systémy, závažné priemyselné havárie a tiež na konkretizáciu metód pri hodnotení kvality produktov.

Hlavné oblasti zamerania
Meranie a monitorovanie
Kvalita prostredia
Optimalizácia produktov
Metódy ochrany
Simulácia
Stupne a formy štúdia
DennáKombinovanáExterná
Bakalárske štúdium
Inžinierske štúdiumSK
Doktorandské štúdiumSKSK

EN – štúdium v anglickom jazyku
SK – štúdium v slovenskom jazyku

Pridaná hodnota

- aktívna účasť na konferenciách Akustika a Vibrácie a Hodnotenie kvality prostredia
- účasť na letných školách
- zahranične pobyty, Erasmus, Ceepus
- získanie certifikátu z oblasti projektového riadenia

Obsadzované profesie

- merací technik
- metrológ
- laborant
- manažér kvality
- vývojový pracovník
- špecialista na kvalitu prostredia

Zamestnávatelia
Absolventi
Kontaktná osoba
Ing. Miriama PIŇOSOVÁ, PhD.
e-mail: miriama.pinosova@tuke.sk
tel.č.: +421 55 602 3215

Vstúp s nami do úžasného sveta strojáriny

Podať elektronickú prihlášku je naozaj jednoduché. Stačí iba zopár klikov.

Vzdelávacie výstupy:

 • schopnosť analyzovať, optimalizovať a navrhovať technické riešenia zahŕňajúce širokú oblasť kvality prostredia a environmentálnej kvality technických zariadení a zákaznícky orientovaných vlastností výrobkov,
 • získanie praktických skúseností a zručností z oblasti merania a monitorovania kvality prostredia,
 • aplikácia znalostí z oblasti inžinierstva prostredia v praxi, schopnosť riadiť tímy pracovníkov, samostatne viesť veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia,
 • uplatňovanie najmodernejších metód pri riešení technických úloh, návrh a vývoj v oblasti optimalizácie vlastností produktov a prostredia,
 • prezentácia vlastných riešení problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a realizácii v praxi,
 • znalosť špecifikácie,  návrhu,  implementácie a udržateľnosti  rozsiahlych  integrovaných riešení zahŕňajúce strojársku výrobu a produkty  pre rôzne druhy aplikácie,
 • schopnosť organizovať a riadiť projekty, integrovať ľudí, technológie, informácie, zariadenia a procesy.

 

Vzdelávacie ciele:

 • zvládnutie parciálnych základných vedných disciplín a teoretického základu súvisiaceho s inžinierstvom prostredia.
 • navrhovanie metodológie pre procesy posudzovania kvality prostredia.
 • získanie reálnych skúsenosti (výkon meraní v rámci vzdelávacieho procesu, exkurzie, projekty, zvládanie najmodernejšej meracej techniky).
 • schopnosť využitia matematického, štatistického a metodologického aparátu pre dosiahnutie špecifikovaných cieľov.
 • osvojenie teoretického základu metrológie a schopnosť využitia teoretických znalostí pri riešení úloh praxe.
 • schopnosť pracovať v interdisciplinárnom prostredí a riešiť požiadavky a úlohy z disciplín zahŕňajúcich inžinierstvo prostredia (matematika, štatistika, fyzika, simulácie, vizualizácia, psychológia, medecína, tímová práca, podnikanie, projektové riadenie, vedecké bádanie).

 

Oblasti uplatnenia:

 • metrológia, meranie, nadväznosť meradiel, kalibrácia, overovanie
 • vývojové pracoviská spoločností
 • akreditácia, riadenie a prevádzkovanie skúšobných laboratórií
 • vývoj metodológie pre vysokošpecializované meracie techniky
 • vývoj produktov a optimalizácia ich vlastností z hľadiska kvality prostredia
 • výroba elektroniky a spotrebičov pre domácnosť
 • navrhovanie opatrení pre zvyšovanie kvality životného a pracovného prostredia
 • oddelenia pre ochranu životného prostredia
 • vedecké interdisciplinárne tímy, SAV
 • diagnostické, výskumné a vývojové laboratóriá

 

Podporované študentské projekty:

 • Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ)

 

Zamestnávatelia:

Úrady verejného zdravotníctva, Dopravné podniky miest, Stavebné úrady, Slovenská národná akreditačná služba, BOSCH Siemens Hausgeräte, Slovenská správa ciest, Národná diaľničná spoločnosť, Eurovia, SPP, M-tel, Ericson, Orange, U.S. Steel Košice, Sudop TRADE, Lear, Matador

 

Podniky, v ktorých sa vykonáva aplikovaný výskum a vývoj

Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa ciest, Dopravoprojent, SUDOP, Dopravný podnik Bratislava, Dopravný podnik mesta Košice, Eurovia, Skanska, SPP, Spinea