Metrológia (Metr)

Študijný program Metrológia poskytne študentovi možnosť rozšíriť svoje znalosti a praktické skúsenosti v oblasti vedeckej, priemyselnej a legálnej metrológie a ďalších súvisiacich odboroch. V rámci štúdia má možnosť publikovať svoje vedecké výstupy vo významných domácich a zahraničných publikáciách, prezentovať svoje výsledky práce na domácich aj zahraničných konferenciách, podieľať sa na riešení grantových projektov, zúčastniť sa zahraničných stáží, či vykonávať pedagogickú činnosť. Absolvent nájde uplatnenie v mnohých oblastiach strojárskeho priemyslu.

Hlavné oblasti zamerania
Metrológia dĺžok
Súradnicová metrológia
Optické meracie systémy
Metrológia technických veličín
Automatizácia
Stupne a formy štúdia
DennáKombinovanáExterná
Bakalárske štúdium
Inžinierske štúdium
Doktorandské štúdiumSK, ENSK, EN

EN – štúdium v anglickom jazyku
SK – štúdium v slovenskom jazyku

Pridaná hodnota

- pozvané prednášky zo Slovenskej legálnej metrológie
- základné školenie k súradnicovému meraciemu stroju
- workshop spoločnosti Carl Zeiss Slovensko

Obsadzované profesie

- firemný metrológ
- kalibračný technik
- vedecko výskumný pracovník
- inžinier kontroly kvality
- laboratórny technik
- obchodný zástupca
- aplikačný technik

Zamestnávatelia
Absolventi
Kontaktná osoba
doc. Ing. Teodor Tóth, PhD.
e-mail: teodor.toth@tuke.sk
tel.č.: +421 55 602 3224

Vstúp s nami do úžasného sveta strojáriny

Podať elektronickú prihlášku je naozaj jednoduché. Stačí iba zopár klikov.

Vzdelávacie výstupy:

 • programovanie a ovládanie súradnicových meracích strojov,
 • práca s optickými meracími systémami (3D skenery, meracie mikroskopy,…),
 • práca s priemyselnou počítačovou tomografiou,
 • návrh meracích prístrojov a realizácia meracích reťazcov,
 • meranie a vyhodnotenie rozmerových charakteristík objektov,
 • meranie technických veličín,
 • štatistické spracovanie údajov,
 • kalibrácia meradiel.

Vzdelávacie ciele:

 • samostatné meranie geometrie objektov a iných technických veličín širokou škálou meracích postupov a meradiel,
 • samostatné štatistické spracovanie a vyhodnotenie merania,
 • navrhovanie meracích reťazcov a meracích postupov pre meranie technických veličín,
 • programovanie súradnicových meracích strojov.

Oblasti uplatnenia:

 • firemné metrologické laboratóriá
 • kalibračné laboratóriá
 • oddelenie kvality produkcie
 • inštitúcie zamerané na tvorbu a kontrolu dodržiavania metrologickej legislatívy

Zamestnávatelia:

Marelli, Magna, Slovenská legálna metrológia, Hella, U-shin, Minebea Mitsumi, Garrett Motion