Študijný program Aplikovaná mechanika sa v prevažnej miere orientuje na numerické a experimentálne metódy mechaniky a ich aplikácie v strojárskom a automobilovom priemysle. Ide o perspektívny program, ktorého absolventi nachádzajú uplatnenie najmä vo výskumno-vývojových centrách ako špecialisti na počítačové simulácie a expertízne činnosti. Doktorandské štúdium poskytuje študentom veľký vedecký potenciál a rozsiahle možnosti pre výskum. Vedecké aktivity doktorandov sú zamerané na oblasť materiálového výskumu, rozvoj numerických a experimentálnych metód, analýzy mechanických sústav a štruktúr, hodnotenie medzných stavov, spoľahlivosti a životnosti súčiastok a konštrukcií.