V rámci štúdia dokáže študent aplikovať postupy štatistickej regulácie výrobných procesov a nástrojov zlepšovania kvality, implementovať požiadavky v zmysle medzinárodných štandardov pre systém manažérstva kvality (ISO 9001, IATF 16949) a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ISO 45001). Využitím softvérových aplikácii si osvojí zručnosti pri navrhovaní a modelovaní bezpečnej konštrukcie strojov a ich údržby (napr. aj robotických pracovísk). Naučí sa aplikovať nástroje a metódy manažérstva rizík.