Študijný program Bezpečnosť technických systémov ponúka rozšírenie znalostí z profilujúcich strojárskych oblastí, posudzovania rizík strojov a procesov, prevencie požiaru a výbuchu, krízového riadenia a systémov manažérstva bezpečnosti. Nosnými piliermi tohto študijného programu sú bezpečnosť – údržba – kvalita – kontinuita, základom je tzv. „myslenie založené na riziku (angl. Risk based Thinking RBT). Úspešné absolvovanie tohto inžinierskeho štúdia vytvára možnosť prehĺbenia vedomostí v špecifických oblastiach ďalším štúdiom na doktorandskom stupni, predovšetkým v študijnom programe Kvalita a bezpečnosť.