Výchova a vzdelávanie poslucháčov študijného programu Automobilová výroba je zameraná na prípravu odborníkov pre tvorbu nových výrobkov, projektovanie výrobných procesov, riadenie výroby automobilov a ich komponentov. Absolventi získajú teoretické, výskumné, odborné i praktické poznatky o inovačných trendoch v automobilovej výrobe. Získajú znalosti a spôsobilosti z oblastí: technológií výroby komponentov automobilov, montáže automobilov, testovania, výrobnej techniky, štruktúry výrobných pracovísk, logistiky a organizácie dodávateľských reťazcov v automobilovom priemysle. Absolventi získavajú znalosti o tvorbe nových a inovovaných výrobkov technikami počítačom podporovaného dizajnu a konštruovania, virtuálnej reality, tvorby prototypov ale aj v oblasti reverzného inžinierstva. Ovládajú metódy štíhlej a agilnej výroby. Súčasťou profilu absolventa je aj znalosť cudzieho jazyka a primerané vedomosti z ekonomiky, manažmentu, environmentalistiky a bezpečnosti. Absolventi majú ďalšie znalosti, na báze ktorých sú schopní pracovať v tíme s ostatnými profesiami participujúcimi na zabezpečení výroby (marketingu, servisných služieb, logistiky, atď.).