Študijný program Dopravná technika a logistika nachádza široké uplatnenie vo všetkých sférach národného hospodárstva, keďže manipulácia s materiálom je významnou integrálnou súčasťou výrobných procesov a obslužných systémov. Profesná špecializácia umožňuje absolventom vykonávať prácu v oblasti konštruovania, dimenzovania, údržby a prevádzky dopravných strojov a zariadení. Okrem toho absolventi môžu nájsť uplatnenie aj vo firmách zameraných na riešenie logisticky orientovaných problémov.