Študijný program Inžinierstvo prostredia predstavuje dynamicky sa rozvíjajúcu vednú a študijnú oblasť, ktorá zaznamenáva nové, doteraz v SR málo deklarované vzťahy medzi zákazníkom, produktom, jeho vlastnosťami a prostredím. Je zameraný na optimalizáciu kvality prostredia a výskum a vývoj produktov a ich vlastností, vplývajúcich na prostredie. Absolvent vie navrhovať vlastné riešenia problémov v oblasti zákaznícky orientovanej technickej kvality produktov a kvality prostredia. Ovláda moderné matematické a štatistické metódy vrátane počítačových simulácií a dokáže ich tvorivo využívať vo svojej vedeckej práci. Ovláda vedecké formulácie problémov riešenia, ktoré vidí a chápe v interdisciplinárnych súvislostiach daných technickými, právnymi, ekonomickými, etickými i environmentálnymi hľadiskami riešenej komplexnej úlohy.