Študijný program Inžinierstvo prostredia je zameraný na získanie teoretických vedomostí a reálnych praktických zručností z jednotlivých základných disciplín a ich využitie v interdisciplinárnom prostredí, ktorým sa Inžinierstvo prostredia vyznačuje. Dôraz je kladený hlavne na oblasť merania technických veličín charakterizujúcich prostredie človeka, využitie štatistických metód, návrh a modifikáciu výrobkov z hľadiska ich vplyvu na človeka a prostredie pre oblasť inžinierstva prostredia a pre oblasť projektovania výrobných systémov a prevádzok ako aj iných inžinierskych diel. Významná pozornosť je venovaná aplikácii techník inžinierstva prostredia do praxe. Dôraz je kladený na celý komplex fyzikálnych faktorov, psychoakustiku, vizualizáciu šírenia energetických polí vo vnútornom a vonkajšom prostredí, integrované manažérske systémy, závažné priemyselné havárie a tiež na konkretizáciu metód pri hodnotení kvality produktov.