Študijný program Kvalita a bezpečnosť je zameraný hlavné na riešenie výskumných úloh zameraných na zlepšovanie v praxi. Kvalitatívne a kvantitatívne metódy posudzovania rizík (napr. FMEA, HAZOP, ETA, FTA, RCFA) sú základom pre riešenie problémov riadenia procesov, strojov a technológií, závažných priemyselných havárií, kontinuity podnikania a ochrany majetku. Absolvent tohto odboru je schopní samostatne vedecky a metodicky pracovať na inovácii nových výrobkov, technológií, zlepšovaní procesov, zavádzaní preventívnych a proaktívnych nástrojov do manažérskych systémov na báze rizík.