Študijný program Priemyselné inžinierstvo v doktorandskom stupni štúdia je určený pre uchádzačov, ktorí budú schopní pracovať samostatne v oblasti projektovania, zlepšovania efektívnosti a optimalizácie podnikových procesov a systémov a v oblasti ich digitalizácie pre potreby Industry 4.0. Študenti si zdokonaľujú zručnosti nadobudnuté z bakalárskeho a inžinierskeho stupňa v oblasti softvérovej podpory zameranej na digitalizáciu konštruovanie, technickú prípravu výroby, v oblasti 3D technológií, v oblasti modelovania a simulovania výrobných, logistických procesov a systémov a v oblasti ergonómie. Majú možnosť pracovať s najnovšími technológiami v oblasti reverzného inžinierstva ako 3D skenovanie a 3D tlač a v oblasti virtuálnej a zmiešanej reality v oblasti overovania digitálnych podnikov a digitálnych dvojčiat. Študenti tohto stupňa štúdia sa podieľajú na vedecko výskumných aktivitách pracoviska, participujú na publikačných aktivitách a výstupoch, zúčastňujú sa vedeckých konferencii, workshopov, odborných školení v rámci svojej vedeckej profilácie. Podieľajú sa na vzdelávaní študentov nižších stupňov vysokoškolského štúdia a sú zapájaný v pozícii konzultantov do riešenia bakalárskych a diplomových prác v rámci činnosti ústavu. V rámci svojej vedeckej profilácie majú možnosť pracovať v špecializovaných laboratóriách (Testbed 4.0 a iné) a v podnikoch priemyselnej praxe, s ktorými Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva spolupracuje.