Študijný program Priemyselné inžinierstvo v bakalárskom stupni ponúka možnosť nadobúdať kompetencie v prierezovom vednom odbore zameranom predovšetkým na oblasť riešenia projektových, výrobných, logistických, ergonomických problémov priemyselnej praxe a manažmentu a riadenia výroby, v praktickej ako aj digitálnej podobe. Študent si v bakalárskom stupni štúdia osvojí teoretické postupy metód a techník priemyselného a digitálneho inžinierstva a nadobudne znalosti o softvérových aplikáciách, ktoré sú súčasťou riadenia životného cyklu produktu. V priebehu štúdia má študent možnosť overovať si svoje znalosti a zručnosti na vlastných riešeniach s využitím digitálnych a virtuálnych technológií. Študenti majú v rámci výuky možnosť pracovať s virtuálnou a rozšírenou realitou, 3D skenermi a 3D tlačiarňami, ktoré sú súčasťou laboratórneho vybavenia. Riešenie semestrálnych a bakalárskych prác je možné v laboratórnych podmienkach a v podnikoch priemyselnej praxe, s ktorými Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva spolupracuje. Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu Priemyselné inžinierstvo je pripravený uplatniť sa na trhu práce v strojárskych, aj nestrojárskych podnikoch rôzneho zamerania, vývojových a projekčných organizáciách, v obchodných firmách, v poradenských firmách, v technickej oblasti verejného sektora. Taktiež sa môže realizovať ako projektant výrobných procesov a systémov, ako pracovník plánovania, organizovania a riadenia výroby, zvyšovania produktivity, logistiky, ľudských zdrojov a v neposlednom rade aj ako manažér v rôznych funkčných oblastiach.