Študijný program Riadenie a ekonomika podniku, ktorý je akreditovaný v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia, priamo nadväzuje na niekoľko desiatok rokov existujúcu výučbu ekonomicky a manažérsky orientovaných študijných programov na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Absolvent študijného programu Riadenie a ekonomika podniku získa vedomosti z oblasti technických a prírodovedných disciplín, z oblasti riadenia a ekonomiky podnikov, z výrobných a informačných technológií a z riadenia podnikových procesov. V priebehu štúdia získa zručnosť používať programové aplikácie orientované na informačnú podporu riadenia podnikov, projektovanie, modelovanie a simulácie podnikových procesov. Je pripravený využívať základné manažérske a ekonomické nástroje a metódy a vybrané metódy priemyselného inžinierstva v praxi. Štruktúra predmetov študijného programu je koncipovaná tak, aby absolvent nadobudol rozsiahle vedomosti a zručnosti, ktoré mu umožnia riešiť operatívne problémy vznikajúce v podnikoch. Absolvent je schopný pri riešení problémov a riadení podnikov uplatňovať princípy podporujúce zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov.