Strojné inžinierstvo je široko profilovaný študijný program, ktorého absolvent získava komplexné vedomosti z viacerých oblastí strojárstva s presahom aj na ďalšie priemyselné odvetvia. Štruktúra študijného programu je daná vyváženou kombináciou technických a prírodovedných predmetov orientovaných prevažne na navrhovanie, konštruovanie, mechaniku, inžinierske materiály, výrobné technológie a riadenie výrobných procesov, čo poskytuje absolventovi široké možnosti uplatnenia sa v odbore. Absolventi získavajú okrem teoretických poznatkov aj dôležité praktické skúsenosti z oblasti 3D modelovania, počítačových simulácií a expertíznych meraní, ktoré sú rozhodujúce pre vykonávanie vysokoodborných činností typických pre oblasť R&D.