Študijný program Priemyselné inžinierstvo v inžinierskom stupni štúdia je určený pre budúcich inžinierov, ktorí budú schopní pracovať samostatne v oblasti koncepčného projektovania, zlepšovania efektívnosti a optimalizácie podnikových procesov a systémov a taktiež vo všetkých oblastiach digitalizácie výrobných ako aj nevýrobných procesov. Študenti si zdokonaľujú zručnosti nadobudnuté z bakalárskeho stupňa v oblasti softvérovej podpory zameranej na konštruovanie, technickú prípravu výroby, v oblasti 3D technológií, v oblasti modelovania a simulovania výrobných, logistických procesov a systémov a v oblasti ergonómie ako aj v oblasti digitalizácie. Majú možnosť pracovať s najnovšími technológiami v oblasti reverzného inžinierstva ako 3D skenovanie a 3D tlač, v oblasti virtuálnej a zmiešanej reality a oblasti digitálneho podniku a digitálnych dvojčiat. Riešenie semestrálnych a diplomových prác je možné v špecializovaných laboratóriách (prvé laboratórium Testbed 4.0 v SR) a v podnikoch priemyselnej praxe, s ktorými Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva spolupracuje. Súčasťou štúdia sú pestré odborné a spoločenské (kultúrne, športové) aktivity a účasť na exkurziách vo významných spoločnostiach pôsobiacich na Slovensku aj v zahraničí, na domácich a zahraničných výstavách, workshopoch a seminároch zameraných na oblasť priemyselného inžinierstva. Uplatnenie absolventa inžinierskeho stupňa študijného odboru Priemyselné inžinierstvo je v útvaroch projektovania, logistiky, výroby, na stredných a vrcholových stupňoch riadenia, kde je možné využiť potenciál tvorivosti a samostatnosti pri riešení úloh priemyselnej praxe. V súčasnosti sú priemyselní inžinieri veľmi vyhľadávaní hlavne oblasti digitalizácie výrobných procesov v oblasti čoraz viac sa rozvíjajúcej štvrtej priemyselnej revolúcie Industy 4.0.