Bezpečnosť technických systémov (BTS)

Študijný program Bezpečnosť technických systémov ponúka rozšírenie znalostí z profilujúcich strojárskych oblastí, posudzovania rizík strojov a procesov, prevencie požiaru a výbuchu, krízového riadenia a systémov manažérstva bezpečnosti. Nosnými piliermi tohto študijného programu sú bezpečnosť – údržba – kvalita – kontinuita, základom je tzv. „myslenie založené na riziku (angl. Risk based Thinking RBT). Úspešné absolvovanie tohto inžinierskeho štúdia vytvára možnosť prehĺbenia vedomostí v špecifických oblastiach ďalším štúdiom na doktorandskom stupni, predovšetkým v študijnom programe Kvalita a bezpečnosť.

Hlavné oblasti zamerania
Bezpečnosť strojov
Spoľahlivosť strojov
Manažérstvo rizík
Riadenie technologických celkov
Prevencia
Stupne a formy štúdia
DennáKombinovanáExterná
Bakalárske štúdium
Inžinierske štúdiumSKSK
Doktorandské štúdium

EN – štúdium v anglickom jazyku
SK – štúdium v slovenskom jazyku

Pridaná hodnota

- možnosť získania certifikátu Bezpečnostný technik
- možnosť odborného kurzu a získania certifikátu Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií

Obsadzované profesie

- bezpečnostný technik
- autorizovaný bezpečnostný technik
- audítor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- špecialista na prevenciu priemyselných havárií
- manažér údržby
- manažér rizík
- technik požiarnej ochrany

Zamestnávatelia
Absolventi
Štúdium na Strojníckej fakulte bolo spočiatku vecou náhody, ale som za ňho vďačná. Oblasť BTS a BOZP je v dnešnej dobe stále aktuálnou témou s dobrou uplatniteľnosťou na trhu práce a pedagógovia na Katedre bezpečnosti a kvality produkcie sú odborníkmi vo svojej oblasti, s ktorými naďalej úzko spolupracujem.
Ing. Slavomíra Vargová, PhD.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, odborný asistent
Počas štúdia programu Bezpečnosť technických systémov som sa naučila princípy riadenia rizík, najmä v súvislosti s bezpečnosťou strojov a zariadení. V praxi som zistila, že rovnaké princípy platia pri riadení rizika akýchkoľvek činností a sú základom môjho každodenného rozhodovania v biznise.
Ing. Katarína Vaškovičová
Magna, generálna riaditeľka
Kontaktná osoba
Ing. Zuzana Kotianová, PhD.
e-mail: zuzana.kotianova@tuke.sk
tel.č.: +42155 602 2515

Vstúp s nami do úžasného sveta strojáriny

Podať elektronickú prihlášku je naozaj jednoduché. Stačí iba zopár klikov.

Vzdelávacie výstupy:

Absolvent 2. stupňa študijného programu BTS je schopný:

 • aplikovať metódy prevencie závažných priemyselných havárií a havarijného plánovania,
 • uplatnenia ako riadiaci pracovník tímov v oblasti požiarnej ochrany a kritickej infraštruktúry,
 • riadiť ergonomické riziká a modelovať ergonomickú záťaž,
 • aplikovať nástroje technickej diagnostiky a manažérstvo údržby,
 • využívať princípy integrácie manažérskych systémov,
 • samostatne alebo ako člen tímu plánovať metodiky a realizovať metódy v rámci aktivít v základom a aplikovanom výskume, s cieľom minimalizovať riziká ako najúčinnejšie preventívne opatrenia,
 • byť aktívnym členom riadiacich grémií v strednom, ako aj vrcholovom stupni riadenia spoločnosti, príp. štátnych a verejných inštitúcii,
 • kriticky analyzovať publikované výsledky výskumných aktivít v rámci vedeckého odboru BTS a BOZP.

 

Vzdelávacie ciele:

 • aplikácia softvérových prostriedkov pre systém manažérstva rizík na všetkých úrovniach technického života produktu a priemyselných technológii,
 • kritické analyzovanie legislatívnych požiadaviek pre bezpečné produkty a postupy s cieľom ich čo najjednoduchšej aplikácie v praxi,
 • začleňovanie analýz rizík strojov, strojových systémov a priemyselných technológií, ako súčasti integrovanej bezpečnosti do komplexných manažérskych systémov,
 • vývoj metodík a postupov pre účinnú prevenciu v systéme človek-stroj-prostredie s aplikáciou pre inteligentný priemysel,
 • návrh a testovanie účinných systémov pre manažérstvo rizík ako súčasti zvyšovania spoľahlivosti priemyselných technológií vrátane ľudského faktora.

 

Oblasti uplatnenia:

Absolventi nájdu široké uplatnenie v rôznych výrobných či nevýrobných organizáciách, kde sa na bezpečnosť a riadenie rizík kladie veľký dôraz. Nájdu uplatnenie na rôznych pozíciách, ktoré môžu mať rôzne interné pomenovanie v danej organizácii.

 

Úspechy študentov:

Naši študenti sa pravidelne zúčastňujú študentských súťaží (ŠVOČ), kde získavajú umiestnenia medzi prvými troma oceňovanými. Boli úspešní na celoslovenskom kole s diplomovou prácou. Viacerí študenti absolvovali zahraničné stáže.

 

Podporované študentské projekty:

 • ŠVOČ
 • Mobility v rámci programu ERASMUS +
 • Trainee program (práca študenta v praxi)
 • Riešenie diplomových prác v súčinnosti s priemyselnou praxou

 

Zamestnávatelia:

Volkswagen, Magna, Jaguar Land Rover, KIA Slovakia, Ushin, Garrett, Lear, Marelli, SGS Slovakia, Národný inšpektorát práce, vysoké školy a výskumné inštitúcie v SR a v zahraničí