Impulz pre tvoju kariéru
Študijný program Aplikovaná mechanika vychováva vysokokvalifikovaných odborníkov pre oblasť technického vývoja a výskumu a to pre všetky zamerania, v ktorých sa využívajú počítačové alebo experimentálne metódy mechaniky.
Študijný program Biomedicínske inžinierstvo nadväzuje na poznatky a znalosti z druhého stupňa študijného programu Biomedicínske inžinierstvo ale aj z  prvostupňového študijného programu Protetika a ortotika.
Študijný program Časti a mechanizmy strojov patrí k základným programom v oblasti strojného konštruovania. V rámci tohto odboru sú vychovávaní špičkoví odborníci pre oblasť numerického aj experimentálneho výskumu a vývoja aplikovateľného vo všetkých ďalších smeroch strojárstva.
Študijný program Energetické stroje a zariadenia je radený do skupiny programov konštrukčného zamerania s orientáciou na oblasť prúdenia tekutín, termomechaniky, transportu tepla, alternatívnych zdrojov energie a konštrukcie energetických zariadení.
Študijný program Inžinierstvo prostredia predstavuje dynamicky sa rozvíjajúcu vednú a študijnú oblasť, ktorá zaznamenáva nové, doteraz v SR málo deklarované vzťahy medzi zákazníkom, produktom, jeho vlastnosťami a prostredím.
Študijný program Kvalita a bezpečnosť je zameraný hlavné na riešenie  výskumných úloh zameraných na zlepšovanie v praxi. Kvalitatívne a kvantitatívne metódy posudzovania rizík (napr. FMEA, HAZOP, ETA, FTA, RCFA) sú základom pre riešenie problémov riadenia procesov, strojov a technológií, závažných priemyselných havárií, kontinuity podnikania a ochrany majetku.
Mechatronika integruje poznatky najmä z oblasti mechaniky, elektroniky, informatiky a riadenia. Mechatronika umožňuje zlepšenie vlastnosti existujúcich výrobkov ale aj vývoj úplne nových výrobkov, ktoré doposiaľ neexistovali. Mechatronika je už dobre etablovaná takmer vo všetkých priemyselných odvetviach, ako napr. automobilový priemysel, priemyselná automatizácia, robotika, spotrebná elektronika a pod.
Študijný program Priemyselné inžinierstvo v doktorandskom stupni štúdia je určený pre uchádzačov, ktorí budú schopní pracovať samostatne v oblasti projektovania, zlepšovania efektívnosti a optimalizácie podnikových procesov a systémov a v oblasti ich digitalizácie pre potreby Industry 4.0.
Študijný program Strojárske technológie a materiály prehlbuje vedomosti získané na druhom stupni štúdia, ktoré súvisia s vedeckou prácou študenta v oblasti konštrukčných materiálov a ich trieskového a beztrieskového spracovania, simulácie a optimalizácie technologických procesov a aplikácie počítačovej podpory na rôznych úrovniach technologických systémov.
Absolvent študijného programu je vedecký pracovník pripravený pracovať v oblasti výskumu, experimentálneho vývoja, inteligentného riadenia a automatizácie v súčasných podmienkach v súlade s požiadavkami Industry 4.0.