Impulz pre tvoju kariéru
Výchova a vzdelávanie poslucháčov študijného programu Automobilová výroba je zameraná na prípravu odborníkov pre tvorbu nových výrobkov, projektovanie výrobných procesov, riadenie výroby automobilov a ich komponentov. Absolventi získajú teoretické, výskumné, odborné i praktické poznatky o inovačných trendoch v automobilovej výrobe.
Študijný program Bezpečnosť technických systémov ponúka rozšírenie znalostí z profilujúcich strojárskych oblastí, posudzovania rizík strojov a procesov, prevencie požiaru a výbuchu, krízového riadenia a systémov manažérstva bezpečnosti.
Študijný program Biomedicínske inžinierstvo nadväzuje na poznatky a znalosti z prvostupňového študijného programu protetika a ortotika. Vzdelávanie študentov je zamerané na riešenie problematiky spojené s funkčnosťou a činnosťou ľudského tela doplnené o prehlbovanie poznatkov z 3D modelovania a aditívnej výroby.
Študijný odbor  Dopravná technika a logistika nachádza široké uplatnenie vo všetkých sférach národného hospodárstva, keďže manipulácia s materiálom je významnou integrálnou súčasťou výrobných procesov a obslužných systémov.
Študijný program Energetické stroje a zariadenia je radený do skupiny programov konštrukčného zamerania s orientáciou na oblasť prúdenia tekutín, termomechaniky, transportu tepla, alternatívnych zdrojov energie a konštrukcie energetických zariadení.
Študijný program Inžinierstvo prostredia je zameraný na získanie teoretických vedomostí a reálnych  praktických zručností z jednotlivých základných disciplín a ich využitie v interdisciplinárnom prostredí.
Študijný program je zameraný na prípravu odborníkov, ktorí sú spôsobilí systémovo a komplexne riešiť technologické, materiálové, konštrukčné a organizačné úlohy v modernej strojárskej výrobe. Majú znalosti z inžinierskej informatiky a strojárskych technológií, ktoré integrujú vedomosťami ekonomického charakteru, čo absolventom umožní riešiť problémy riadenia a prevádzkovania výroby na všetkých úrovniach.
Mechatronika integruje poznatky najmä z oblasti mechaniky, elektroniky, informatiky a riadenia. Mechatronika umožňuje zlepšenie vlastnosti existujúcich výrobkov ale aj vývoj úplne nových výrobkov, ktoré doposiaľ neexistovali. Mechatronika je už dobre etablovaná takmer vo všetkých priemyselných odvetviach, ako napr. automobilový priemysel, priemyselná automatizácia, robotika, spotrebná elektronika a pod.
Študijný program Priemyselné inžinierstvo v inžinierskom stupni štúdia je určený pre budúcich inžinierov, ktorí budú schopní pracovať samostatne v oblasti koncepčného projektovania, zlepšovania efektívnosti a optimalizácie podnikových procesov a systémov a taktiež vo všetkých oblastiach digitalizácie výrobných ako aj nevýrobných procesov.
Študijný program Riadenie a ekonomika podniku priamo nadväzuje na niekoľko desiatok rokov existujúcu výučbu ekonomicky a manažérsky orientovaných študijných programov na Strojníckej fakulte TUKE.
Absolvent študijného programu RaRT sa uplatní vo vedecko-výskumných, vývojových a projekčných organizáciách pri riešení problematiky komplexných automatizovaných a robotizovaných  systémov. Bude schopný navrhovať, programovať a oživovať robotizované zariadenia, navrhovať a optimalizovať technológie súvisiace s prácou robotov.
Študijný program Strojné inžinierstvo je vyváženou kombináciou technických a prírodovedných predmetov orientovaných prevažne na navrhovanie, konštruovanie, mechaniku, inžinierske materiály, výrobné technológie a riadenie výrobných procesov, čo poskytuje absolventovi široké možnosti uplatnenia sa v oblasti strojárskeho, automobilového, energetického či spotrebného priemyslu.