Impulz pre tvoju kariéru

Ako podať prihlášku

Technická univerzita v Košiciach od akademického roku 2019/2020 prijíma prihlášky na štúdium už iba v elektronickej forme. Prihlášky sa podávajú na webovom portáli eprihlaska.tuke.sk prostredníctvom modulárneho akademického informačného systému MAIS. Postup podávania prihlášky pozostáva z niekoľkých krokov.

  1. Registrácia v systéme MAIS

  2. Prihlásenie do systému MAIS

  3. Evidencia osobných údajov

  4. Informácie o dosiahnutom vzdelaní

  5. Výber študijného programu a podanie prihlášky

  6. Zaplatenie poplatku a priloženie dokladu o zaplatení

Pred podávaním prihlášky si pripravte životopis a elektronické kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (vysvedčenia, diplomy a pod.). Požadované dokumenty musia byť vo formáte PDF. Podrobnný návod ako podať elektronickú prihlášku je k dispozícii tu.

Chcem podať prihlášku