Impulz pre tvoju kariéru

Základné informácie

V súlade so Zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s Poriadkom prijímacieho konania Technickej univerzity v Košiciach, ktorý tvorí prílohu č.1 k Štatútu Technickej univerzity, dekan Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach (SjF TUKE) stanovil nasledovné podmienky prijatia na štúdium na SjF TUKE pre akademický rok 2024/2025.

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Prihláška sa podáva v elektronickej forme – e-prihláška.

Ku prihláške sa nevyžaduje žiadne potvrdenie o prospechu zo strednej školy, ani potvrdenia od lekára.

Termín podania prihlášky: 31. 03. 2024
Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v slovenskom jazyku: 20 €
Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v anglickom jazyku: 50 €
Spôsob úhrady poplatku je bankovým prevodom.

Povinné údaje pri úhrade:
IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu adresáta: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308
Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Poštová adresa:
Študijné oddelenie, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever, Slovensko

Plánované počty študentov na prijatie:

Prezenčná metóda

Študijný program Počet študentov
 Automobilová výroba 120
 Kvalita a bezpečnosť 50
 Počítačová podpora strojárskej výroby 80
 Priemyselná mechatronika 70
 Priemyselné inžinierstvo 50
 Protetika a ortotika 40
 Riadenie a ekonomika podniku 100
 Strojné inžinierstvo 80
 Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby 50

Kombinovaná metóda

Študijný program Počet študentov
 Kvalita a bezpečnosť 20
 Priemyselné inžinierstvo 20
 Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby 30

Bachelor study programs in English

Study program Number of students
 Automotive Production 20
 Industrial Engineering 10
 Industrial Mechatronics 10
 Mechanical Engineering 30
 Prosthetics and Orthotics 10
 Quality and Safety 10
Nadväznosť I. a II. stupňa štúdia

Absolventi bakalárskeho štúdia (I. stupeň vysokoškolského štúdia) majú možnosť pokračovať na inžinierskom štúdiu (II. stupeň vysokoškolského štúdia) v ktoromkoľvek inžinierskom študijnom programe.


Forma výberu

Prijímanie na štúdium sa uskutoční formou výberového konania, prijímacie skúšky sa nekonajú.

Hodnotiace kritéria

Uchádzač o bakalárske štúdium na SjF TUKE bude hodnotený na základe týchto kritérií:

 • celkové výsledky štúdia na strednej škole,
 • typ strednej školy,
 • štúdium matematiky a fyziky, maturitná skúška z matematiky,
 • počet úspešných účastí v  krajskom, celoštátnom alebo vyššom kole olympiády alebo inej zodpovedajúcej vedomostnej súťaže.
 

Postup výberu

 1. Štúdium na jednotlivé študijné programy pre jednotlivé formy bude otvorené, ak bude na nich prihlásený dostatočný počet uchádzačov.
 2. Počet prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy sa môže modifikovať na základe aktuálneho počtu prihlášok, spoločenského dopytu a aktuálnych kapacitných možností fakulty.
 3. Overenie podmienok na prijatie vykoná prijímacia komisia a na základe toho predloží dekanovi fakulty návrh na rozhodnutie. Informáciu o rozhodnutí prijímacej komisie bude môcť uchádzač získať na internetovej stránke fakulty a následne v písomnej forme poštou.
 4. Konečné rozhodnutie o prijatí uchádzačov na štúdium prijme dekan SjF TUKE na základe odporúčania prijímacej komisie.
 5. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
 6. Uchádzači o bakalárske štúdium na SjF TUKE budú prijímaní na dennú formu štúdia prezenčnou a kombinovanou metódou. Štandardná dĺžka v bakalárskom štúdiu je tri roky.
 
Hodnotenie uchádzača o bakalárske štúdium

 

Na jednu prihlášku je možné uviesť iba jeden študijný program.

Uprednostňujeme podávanie prihlášok elektronicky prostredníctvom e-prihlášky systému MAIS na TUKE. Rozhranie uchádzača v MAISe umožňuje okrem vyplnenia a vytlačenia prihlášky aj sledovať napr. stav jej spracovania, potvrdenia prijatia a platnosti, rozhodnutia o prijatí, rozhodnutia ku odvolaniam. Ďalšie podrobnosti ku elektronickej prihláške budú aktualizované a zverejňované na stránke fakulty www.sjf.tuke.sk.

K prihláške na štúdium je nevyhnutné pripojiť:

 • úradne overené vysvedčenia za požadované 3 roky, ak nie sú priamo v prihláške potvrdené strednou školou (budú vrátené poštou spolu s rozhodnutím),
 • úradne overené maturitné vysvedčenie (najneskôr ku dňu zápisu na štúdium),
 • úradne overený doklad, napr. diplom o úspechu na súťaži, certifikát,
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
 • životopis,
 • potvrdenie o zmenenej zdravotnej spôsobilosti, napr. preukaz ZŤP, pri nepredložení žiadneho dokladu sa predpokladá, že uchádzač je zdravotne spôsobilý,
 • pri osobnom doručení prihlášky a jej súčasti je možné priamo na študijnom oddelení predložiť aj originál dokladov a ich neoverenú kópiu, originál bude vrátený na mieste po overení.


Prijatie na štúdium

V zmysle zákona §58 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem, alebo neposkytne v určenom čase a požadovaným spôsobom (e-návratka) informáciu, že má záujem nastúpiť na štúdium daného študijného programu na SjF TUKE, zaniká mu právo zapísať sa na toto štúdium a fakulta môže ponúknuť miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí výsledkov prijímacieho konania.

Prijatý uchádzač, ktorý má záujem o štúdium na SjF TUKE, musí potvrdiť záujem e-návratkou TUKE a s ňou súvisiacimi úkonmi v požadovanom termíne a požadovaným spôsobom:

 1. zaplatiť poplatky príp. školné k zápisu na štúdium iba bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou),
 2. skontrolovať a potvrdiť svoje osobné údaje v informačnom systéme,
 3. nahrať (uploadovať) svoju fotografiu a prevziať si prihlasovacie údaje do informačného systému,
 4. dostaviť sa na fyzický (osobný) zápis na štúdium a dokladovať získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania predložením maturitného vysvedčenia, ak nebolo priložené k prihláške na štúdium.


Požadované podklady pre uchádzačov zo zahraničia:

 1. Vyplnenie a podanie elektronickej formy prihlášky.
 2. Kópia vysvedčenia o záverečnej skúške a diplomu.
 3. Doklad o úhrade poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

 
Podmienkou pre prijatie je uznanie dokladu o vzdelaní, ktoré je uchádzač zo zahraničia povinný predložiť najneskôr v deň zápisu.

Podľa §39 zákona č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa uznáva podľa medzinárodných dohôd stupeň vzdelania, pričom takémuto zjednodušenému uznaniu podliehajú doklady zo štátov, s ktorými má Slovenská republika podpísanú bilaterálnu dohodu a štátov Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania. Bližšie informácie o uznávaní dokladov môžete nájsť na stránke: http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani

Podľa §33 zákona č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa uznáva doklad o vzdelaní v príslušnom študijnom odbore (doklady zo štátov, ktoré nie sú členom Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a Slovenská republika s nimi nemá podpísanú bilaterálnu zmluvu; prípadne doklady zo štátov, s ktorými má Slovenská republika podpísanú bilaterálnu dohodu a štátov Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania pokiaľ má žiadateľ záujem o uznanie dokladu o vzdelaní v konkrétnom študijnom odbore).

Postup akademického uznávania dokladov o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu a ďalšie účely nájdete na: https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/