Impulz pre tvoju kariéru

Základné informácie

V súlade so Zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s Poriadkom prijímacieho konania Technickej univerzity v Košiciach, ktorý tvorí prílohu č.1 k Štatútu Technickej univerzity, dekan Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach (SjF TUKE) stanovil nasledovné podmienky prijatia na štúdium na SjF TUKE pre akademický rok 2024/2025.

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Prihláška sa podáva iba v elektronickej forme – e-prihláška.

Termín podania prihlášky: 31. 08. 2024
Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v slovenskom jazyku: 20 €
Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v anglickom jazyku: 50 €
Spôsob úhrady poplatku je bankovým prevodom.

Povinné údaje pri úhrade:
IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu adresáta: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308
Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Poštová adresa:
Študijné oddelenie, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever, Slovensko

Plánované počty študentov na prijatie:

Prezenčná metóda

Študijný program Počet študentov
 Automobilová výroba 120
 Kvalita a bezpečnosť 50
 Počítačová podpora strojárskej výroby 80
 Priemyselná mechatronika 70
 Priemyselné inžinierstvo 50
 Protetika a ortotika 40
 Riadenie a ekonomika podniku 100
 Strojné inžinierstvo 80
 Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby 50

Kombinovaná metóda

Študijný program Počet študentov
 Kvalita a bezpečnosť 20
 Priemyselné inžinierstvo 20
 Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby 30

Bachelor study programs in English

Study program Number of students
 Automotive Production 20
 Industrial Engineering 10
 Industrial Mechatronics 10
 Mechanical Engineering 30
 Prosthetics and Orthotics 10
 Quality and Safety 10
Nadväznosť I. a II. stupňa štúdia

Absolventi bakalárskeho štúdia (I. stupeň vysokoškolského štúdia) majú možnosť pokračovať na inžinierskom štúdiu (II. stupeň vysokoškolského štúdia) v ktoromkoľvek inžinierskom študijnom programe.


Forma výberu

Prijímanie na štúdium sa uskutoční formou výberového konania, prijímacie skúšky sa nekonajú.

Hodnotiace kritéria

Uchádzač o bakalárske štúdium na SjF TUKE bude hodnotený na základe týchto kritérií:

 • celkové výsledky štúdia na strednej škole,
 • typ strednej školy,
 • štúdium matematiky a fyziky, maturitná skúška z matematiky,
 • počet úspešných účastí v  krajskom, celoštátnom alebo vyššom kole olympiády alebo inej zodpovedajúcej vedomostnej súťaže.

 

Postup výberu

 1. Štúdium na jednotlivé študijné programy pre jednotlivé formy bude otvorené, ak bude na nich prihlásený dostatočný počet uchádzačov.
 2. Počet prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy sa môže modifikovať na základe aktuálneho počtu prihlášok, spoločenského dopytu a aktuálnych kapacitných možností fakulty.
 3. Overenie podmienok na prijatie vykoná prijímacia komisia a na základe toho predloží dekanovi fakulty návrh na rozhodnutie. Informáciu o rozhodnutí prijímacej komisie bude môcť uchádzač získať v informačnom systéme MAIS na internetovej stránke fakulty a následne v písomnej forme poštou.
 4. Konečné rozhodnutie o prijatí uchádzačov na štúdium prijme dekan SjF TUKE na základe odporúčania prijímacej komisie.
 5. Uchádzači o bakalárske štúdium na SjF TUKE budú prijímaní na dennú formu štúdia prezenčnou a kombinovanou metódou. Štandardná dĺžka v bakalárskom štúdiu sú tri roky.
 
Hodnotenie uchádzača o bakalárske štúdium
 
 

Na jednu prihlášku je možné uviesť iba jeden študijný program.

Prihlášku je možné podať iba elektronicky prostredníctvom e-prihlášky v informačnom systéme MAIS. Rozhranie uchádzača v informačnom systéme MAIS umožňuje okrem vyplnenia prihlášky aj sledovať stav jej spracovania, potvrdenia prijatia a platnosti, rozhodnutia o prijatí, resp. rozhodnutia ku odvolaniu.

Požadované dokumenty k elektronickej prihláške:

 • doklad o úhrade poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania,
 • životopis,
 • vysvedčenia za posledné 3 roky štúdia na strednej škole,
 • maturitné vysvedčenie (nahrať do informačného systému MAIS do dňa konania zápisu na štúdium),
 • vysvedčenie za štvrtý ročník štúdia na strednej škole (nahrať do informačného systému MAIS do dňa konania zápisu na štúdium),
 • ostatné dokumenty, napr. diplom o úspechu na súťaži, certifikát a ďalšie.

 

Požadované dokumenty k elektronickej prihláške pre uchádzačov zo zahraničia:

 • doklad o úhrade poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania,
 • životopis,
 • kópia pasu,
 • notársky osvedčená kópia výpisu známok za všetky ročníky zo strednej školy, s úradným prekladom do slovenského jazyka,
 • notársky overená kópia maturitného vysvedčenia s úradným prekladom do slovenského jazyka,
 • apostille,
 • rozhodnutie o uznaní dokladu o ukončenom vzdelaní (nostrifikácia), ktoré vydáva Regionálny úrad školskej správy v Košiciach, Zádielska 1, 040 33 Košice,
 • ostatné dokumenty, napr. diplom o úspechu na súťaži, certifikát a ďalšie.
 

 

Prijatie na štúdium

Prijatý uchádzač, ktorý má záujem o štúdium na SjF TUKE potvrdí svoj záujem  o štúdium nasledovným spôsobom:

 • zaplatí poplatky príp. školné k zápisu na štúdium iba bankovým prevodom,
 • skontroluje a potvrdí svoje osobné údaje v informačnom systéme MAIS,
 • nahrá svoju fotografiu do informačného systému MAIS,
 • zrealizuje elektronický zápis na štúdium v určenom termíne prostredníctvom informačného systému MAIS.


Aktuálne informácie sú priebežne zverejňované na web stránke Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (www.sjf.tuke.sk), preto je nevyhnutné ich sledovať a riadiť sa nimi.