Impulz pre tvoju kariéru

Kvalita a bezpečnosť (KaB)

V rámci štúdia dokáže študent aplikovať postupy štatistickej regulácie výrobných procesov a nástrojov zlepšovania kvality, implementovať požiadavky v zmysle medzinárodných štandardov pre systém manažérstva kvality (ISO 9001, IATF 16949) a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ISO 45001). Využitím softvérových aplikácii si osvojí zručnosti pri navrhovaní a modelovaní bezpečnej konštrukcie strojov a ich údržby (napr. aj robotických pracovísk). Naučí sa aplikovať nástroje a metódy manažérstva rizík.

Hlavné oblasti zamerania
Kvalita
Bezpečnosť
Údržba
Riadenie
Metrológia
Stupne a formy štúdia
DennáKombinovanáExterná
Bakalárske štúdiumSK, ENSK, EN
Inžinierske štúdium
Doktorandské štúdiumSK, ENSK, EN

EN – štúdium v anglickom jazyku
SK – štúdium v slovenskom jazyku

Pridaná hodnota

- medzinárodné pobyty a stáže v rámci mobilitných programov napr. Nemecko, Slovinsko, USA, Poľsko, Španielsko, Portugalsko, Česká republika
- medzinárodné projekty
- možnosť začleniť sa do profesijných tímov v podnikoch, ktoré sa zaoberajú výskumnou alebo inovačnou činnosťou

Obsadzované profesie

- manažér/majster údržby
- technik kvality
- bezpečnostný technik
- technik požiarnej ochrany
- špecialista na prevenciu priemyselných havárií
- kvalifikovaný odborník pre oblasť kvality a bezpečnosti

Zamestnávatelia
Referencie
Bezpečnosť a kvalita sú požadované a veľmi dôležité vo všetkých priemyselných podnikoch. V súčasnosti sa na ne kladie veľmi vysoký dôraz.
Ing. Štefan Kacvinský
Magna Getrag Slovakia, Supervízor údržby
Štúdium kombinované s odbornými prednáškami ľudí z praxe mi otvorilo cestu do sveta „Automotive“. S týmto odborom si vôbec nie je problém nájsť zamestnanie.
Ing. Ivana Janošková
Lear Corporation Seating Slovakia, Inžinier dodávateľskej kvality
Kontaktná osoba
Ing. Zuzana Kotianová, PhD.
e-mail: zuzana.kotianova@tuke.sk
tel.č.: +42155 602 2515

Vstúp s nami do úžasného sveta strojáriny

Podať elektronickú prihlášku je naozaj jednoduché. Stačí iba zopár klikov.

Vzdelávacie výstupy:

Absolvent 1. stupňa študijného programu KaB je schopný:

 • viesť tímy pre dozor, inšpekciu a certifikáciu technických systémov v štátnych a verejných inštitúciách tak v podmienkach SR ako aj v rámci krajín EÚ na strednom a vrcholovom stupni riadenia,
 • samostatne alebo ako člen tímu plánovať postupy a aplikovať metódy v rámci aktivít v základom a aplikovanom výskume s cieľom minimalizovať riziká ako najúčinnejšie preventívne opatrenia,
 • podieľať sa na formulovaní projektov podávaných v rámci výziev domácich ako aj zahraničných poskytovateľov grantov,
 • prezentovať výsledky získané v rámci vedeckej činnosti a publikačných aktivít tak na národnej ako aj medzinárodnej úrovni,
 • byť aktívnym členom riadiacich grémií v strednom ako aj vrcholovom stupni riadenia spoločnosti príp. štátnych a verejných inštitúcií,
 • kriticky analyzovať publikované výsledky výskumných aktivít v rámci vedeckých oblastí „Kvalita“ a „Bezpečnosť“.

 

Vzdelávacie ciele:

 • aplikácia softvérových prostriedkov pre systém manažérstva kvality, bezpečnosti a rizík vo všetkých etapách technického života produktu a priemyselných technológií,
 • kritické analyzovanie legislatívnych požiadaviek pre kvalitné a bezpečné produkty a postupy s cieľom ich čo najjednoduchšej aplikácie v praxi,
 • analýzy rizík strojov a priemyselných procesov ako súčasť integrovanej bezpečnosti v rámci komplexných manažérskych systémov,
 • vývoj metodík a postupov pre účinnú prevenciu v systéme človek-stroj-prostredie s aplikáciou pre inteligentný priemysel.

 

Oblasti uplatnenia:

 • manažér na strednej a vrcholovej úrovni riadenia integrovaných manažérskych systémov,
 • v štruktúrach riadenia štátnych a verejných inštitúcií zameraných pre oblasť „Kvalita“ a „Bezpečnosť“,
 • ako vrcholový odborník pre oblasť implementácie systémov manažérstva kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, excelentnej údržby v rámci podnikateľských subjektov,
 • v poradenskej organizácii aj v rámci medzinárodných inštitúcií, napr. na úrovni EÚ.

 

Úspechy študentov:

 • súťaže v rámci záverečných prác

 

Podporované študentské projekty:

 • Shell Eco-marathon,
 • ŠVOČ,
 • mobility v rámci programu ERASMUS+,
 • riešenie bakalárskych prác v súčinnosti s priemyslom.

 

Zamestnávatelia:

Volkswagen Slovakia, Magna PT, Jaguar Land Rover, KIA Slovakia, U-shin Slovakia, Garrett Motion Slovakia, Lear Corporation Seating Slovakia, Marelli Slovakia, SGS Slovakia, Unomedical, U.S. Steel Košice, Národný inšpektorát práce, vysoké školy a výskumné inštitúcie v SR a v zahraničí