Impulz pre tvoju kariéru

Základné informácie

Základné podmienky doktorandského štúdia (III. stupeň vysokoškolského štúdia) upravuje § 54 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prijímanie na doktorandské štúdium na Strojníckej fakulte TUKE sa uskutočňuje na základe Vnútorného predpisu Technickej univerzity v Košiciach v zmysle § 49 ods. 4 písm. c) Štatútu TUKE – Zásady organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásady zriadenia odborných komisií doktorandského štúdia na TUKE.

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie II. stupňa vysokoškolského štúdia a úspešné absolvovanie prijímacieho konania.

Prihláška sa podáva v elektronickej forme – e-prihláška.
V prihláške je potrebné uviesť názov študijného programu, názov témy jednej dizertačných práce (vypísanej v príslušnom študijnom programe v danom akademickom roku) spolu s menom školiteľa, formu štúdia (denná, externá) a jazyk štúdia (slovenský, anglický). Taktiež je potrebné uviesť znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka.

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2024/2025

Plánované počty prijatých uchádzačov pre rok 2024/2025

Termín podania prihlášky: 31. 05. 2024
Termín prijímacieho konania: 14. 06. 2024
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pre záujemcov o štúdium v slovenskom jazyku: 30 €
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pre záujemcov o štúdium v anglickom jazyku: 60 €
Spôsob úhrady poplatku je bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou typu U.

Povinné údaje pri úhrade:
IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu adresáta: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308
Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Kontaktná adresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Ing. Beáta Krišáková
Referát personálnych činností a vzdelávania v PhD štúdiu
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever
Slovensko

Kontaktná osoba:
Ing. Beáta Krišáková
odborná referentka pre doktorandské štúdium
Tel: 055/602 2444
Mobil: +421 905 341 279
Email: beata.krisakova@tuke.sk

Študijné programy pre dennú a externú formu štúdia:

Študijný odbor: Strojárstvo

Študijný program Jazyk štúdia Forma štúdia
Aplikovaná mechanika Sj, Aj D, E
Časti a mechanizmy strojov Sj D, E
Energetické stroje a zariadenia Sj D, E
Inžinierstvo prostredia Sj D, E
Kvalita a bezpečnosť Sj, Aj D, E
Priemyselná mechatronika Sj, Aj D, E
Priemyselné inžinierstvo Sj D, E
Strojárske technológie a materiály Sj, Aj D, E
Výrobná technika Sj D, E

Študijný odbor: Elektrotechnika

Študijný program Jazyk štúdia Forma štúdia
Biomedicínske inžinierstvo Sj, Aj D, E

Forma výberu

Prijímanie na doktorandské štúdium sa uskutočňuje formou prijímacieho konania. Jeho súčasťou je aj prijímacia skúška, ktorú je uchádzač povinný absolvovať v deň prijímacieho konania. Skúška má dve časti, jazykovú a odbornú. Na základe ich výsledkov komisia pre prijímacie konanie v danom študijnom programe rozhodne, či odporúča, alebo neodporúča uchádzača prijať. Konečné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí na štúdium je v kompetencii dekana fakulty.

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu II. stupňa alebo študijného programu podľa § 53 ods. 3. zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalšou podmienkou je primeraná znalosť jedného svetového jazyka (podľa výberu uchádzača) a úspešné absolvovanie prijímacieho konania.

Prijímacia skúška

Prijímacia skúška pozostáva z jazykovej časti a odbornej časti.

 • Jazyková časť skúšky sa uskutočňuje formou testu. Jej účelom je overenie znalosti cudzieho jazyka. Skúšku organizačne zabezpečuje Katedra jazykov TUKE, ktorá o výsledkoch testu informuje ako komisiu pre prijímacie konanie v danom študijnom programe, tak aj samotného uchádzača.
 • Odborná časť skúšky sa uskutočňuje formou odbornej prezentácie (10 – 12 slajdov) venovanej téme dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač hlási. Uchádzač môže obsah prezentácie konzultovať so školiteľom témy. Odbornú úroveň prezentácie hodnotí komisia pre prijímacie konanie v danom študijnom programe.

Na jednu prihlášku je možné uviesť iba jednu tému dizertačnej práce z príslušného študijného programu. V prihláške je potrebné uviesť:

 • názov študijného programu,
 • meno školiteľa,
 • názov témy dizertačných práce,
 • aspoň jeden svetový cudzí jazyk, ktorý uchádzač ovláda.

Uprednostňujeme podávanie prihlášok elektronicky prostredníctvom e-prihlášky systému MAIS na TUKE. Rozhranie uchádzača v MAISe umožňuje okrem vyplnenia a vytlačenia prihlášky aj sledovať napr. stav jej spracovania, potvrdenia prijatia a platnosti, rozhodnutia o prijatí, rozhodnutia ku odvolaniam. Ďalšie podrobnosti ku elektronickej prihláške budú aktualizované a zverejňované na stránke fakulty www.sjf.tuke.sk.

K prihláške na doktorandské štúdium je potrebné pripojiť:

 • životopis,
 • overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu),
 • výpis výsledkov štúdia,
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (výpis z účtu, príp. poštová poukážka),
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác.