Strojárske technológie a materiály (STaM)

Študijný program Strojárske technológie a materiály prehlbuje a rozširuje teoretické poznatky z technologických disciplín z oblasti metalurgie, progresívnych technológií beztrieskového a trieskového spracovania kovov, automatizácie technologických procesov a možnosti ich aplikácií v strojárskych podnikoch, so zohľadnením kvalitatívnych, technicko-ekonomických a ekologických aspektov. Absolventi doktorandského štúdia budú mať uplatnenie vo výskumno-vývojových oddeleniach výrobných podnikov, špičkových manažérskych funkciách, riadení výrobných oddelení so sofistikovanou výrobnou technológiou, ústavoch Slovenskej akadémie vied, na technických univerzitách a technických vysokých školách. Môžu sa uplatniť aj v poradenských firmách a organizáciách, kde sa vyžaduje technické vzdelanie vyššieho stupňa.

Hlavné oblasti zamerania
Vlastností technických materiálov
Spracovania materiálov
Modelovanie a simulácia procesov
Optimalizácia technologických procesov
Nové a novovyvíjané materiály
Stupne a formy štúdia
DennáKombinovanáExterná
Bakalárske štúdium
Inžinierske štúdium
Doktorandské štúdiumSK, ENSK, EN

EN – štúdium v anglickom jazyku
SK – štúdium v slovenskom jazyku

Pridaná hodnota

- zahraničné pobyty, Erasmus, Ceepus
- medzinárodné pobyty v rámci siete európskych univerzít
- špičkovo vybavené laboratóriá
- kurzy programovania CNC strojov
- klurzy pre získanie EWE a IWE

Obsadzované profesie

- vedecko-výskumný pracovník
- pracovník v oblasti skúšania vlastností materiálov
- manažér strojárskej výroby
- vývojový pracovník
- koordinátor výroby

Zamestnávatelia
Absolventi
Štúdium na SjF ma naučilo plánovať si čas, pohybovať sa v kolektíve ľudí, získať širší rozhľad, cieľavedomosti a hlavne zdravej pokore. Získal som množstvo poznatkov od odborníkov vo svojich odboroch, ktoré som mohol využívať a rozvíjať v ďalšom pracovnom živote na rôznych pracovných pozíciach.
Ing. Dušan Sopko
Witkowitz Slovakia a.s., Manažér pre Marketing a nové projekty
Moja špecializácia počas štúdia na SjF TU v Košiciach bola orientovaná na inovačný manažment v automobilovom priemysle. Tieto poznatky som si naďalej rozširoval aj po štúdiu na univerzite a v tejto oblasti, ktorá ma zároveň aj veľmi baví, pracujem dodnes, lebo pri inováciách neustále objavujete nové veci.
Ing. Vladimír Švač, PhD.
SOVA Digital a.s., špecialista pre inovačný manažment
Kontaktná osoba
Ing. Ivan Gajdoš, PhD.
e-mail: ivan.gajdos@tuke.sk
tel.č.: +421 55 602 3515

Vstúp s nami do úžasného sveta strojáriny

Podať elektronickú prihlášku je naozaj jednoduché. Stačí iba zopár klikov.

Vzdelávacie výstupy:

 • analýza vlastností a spracovateľnosti technických materiálov,
 • modelovanie a simulácia technologických procesov spracovania kovových a nekovových materiálov,
 • progresívne metódy spracovania technických materiálov,
 • optimalizácia procesov tvárnenia nových a novo vyvíjaných materiálov,
 • optimalizácia procesov zvárania a spájania nových a novo vyvíjaných materiálov,
 • optimalizácia procesov obrábania nových a novo vyvíjaných materiálov,
 • efektívne metódy spracovania nekovových materiálov.

 

Vzdelávacie ciele:

 • detailne poznať fyzikálne, mechanické a technologické vlastnosti súčasných a nových technických materiálov,
 • detailne poznať teóriu konvenčných a progresívnych strojárskych technologických procesov,
 • znížiť náklady a skrátiť čas zavadzania nových výrob modelovaním a simuláciou technologických procesov,
 • optimalizovať technologické procesy strojárskej výroby,
 • navrhovať efektívne strojárske procesy spracovania kovových a nekovových materiálov,
 • navrhovať optimálne technologické podmienky a nástroje pre spracovania materiálov.

 

Oblasti uplatnenia:

 • vo výskumno-vývojových oddeleniach výrobných podnikov,
 • v špičkových manažérskych funkciách,
 • v riadení výrobných oddelení so sofistikovanou výrobnou technológiou,
 • v ústavoch Slovenskej akadémie vied, na technických univerzitách a technických vysokých školách,
 • na úsekoch návrhu a inovácií strojárskych výrobných procesov.

 

Podporované študentské projekty:

 • študentský automobil
 • Shell Eco-maraton
 • projekty APVV, VEGA
 • medzinárodné projekty

 

Zamestnávatelia:

U. S. Steel Košice, Marelli Slovakia, Magna Slovakia, Tatravagónka Poprad, Škoda-Auto