Impulz pre tvoju kariéru

Základné informácie

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu II. stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za ukončené vzdelanie a počet kreditov potrebných na ukončenie študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. Pre uchádzačov o štúdium, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí, je podmienkou prijatia na štúdium uznanie dokladov o dosiahnutom vzdelaní podľa všeobecne záväzného predpisu, ktorý vydá ministerstvo.

Prihláška sa podáva v elektronickej forme – e-prihláška.

Ku prihláške sa nevyžaduje žiadne potvrdenie od lekára.

Termín podania prihlášky: 31. 08. 2024
Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v slovenskom jazyku: 20 €
Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v anglickom jazyku: 50 €
Spôsob úhrady poplatku je bankovým prevodom.

Povinné údaje pri úhrade:
IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu adresáta: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308
Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Poštová adresa:
Študijné oddelenie, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever, Slovensko

Plánované počty študentov na prijatie:

Prezenčná metóda

Študijný program Počet študentov
Automobilová výroba 20
Bezpečnosť technických systémov 20
Biomedicínske inžinierstvo 20
Dopravná technika a logistika 10
Energetické stroje a zariadenia 20
Inžinierstvo prostredia 10
Počítačová podpora strojárskej výroby 30
Priemyselná mechatronika 20
Priemyselné inžinierstvo 20
Riadenie a ekonomika podniku 20
Robotika a robototechnológie 20
Strojárske technológie 20
Strojné inžinierstvo 20

Kombinovaná metóda

Študijný program Počet študentov
Bezpečnosť technických systémov 10
Priemyselné inžinierstvo 10
Strojárske technológie 10

Master study programs in English

Study program Number of students
Automotive Production 10
Biomedical Engineering 10
Industrial Engineering 20
Industrial Mechatronics 10
Robotics and Robototechnology 10
Mechanical Engineering 10
Nadväznosť I. a II. stupňa štúdia

Absolventi bakalárskeho štúdia (I. stupeň vysokoškolského štúdia) majú možnosť pokračovať na inžinierskom štúdiu (II. stupeň vysokoškolského štúdia) v ktoromkoľvek inžinierskom študijnom programe.

Forma výberu

Prijímanie na štúdium sa uskutoční formou výberového konania, prijímacie skúšky sa nekonajú.

Základná podmienka

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium inžinierskych študijných programov (II. stupeň vysokoškolského štúdia) je úspešné absolvovanie študijného programu I. stupňa. Splnenie podmienok na vzdelanie I. stupňa a spôsobilosť na inžinierske štúdium posudzuje prijímacia komisia na základe štruktúry a obsahu absolvovaných predmetov predchádzajúceho štúdia. Fakulta si vyhradzuje právo rozhodnúť o tom, či obsah študijného programu I. stupňa, ktorý uchádzač absolvoval, zodpovedá požiadavkám pre štúdium príslušného študijného programu II. stupňa.

Hodnotiace kritérium

Uchádzač o inžinierske štúdium na SjF TUKE bude hodnotený primárne na základe výsledkov bakalárskeho štúdia, t. j. na základe váženého študijného priemeru známok (VPZ), ktorý sa vypočíta zo vzťahu kde Zi  je percentuálny zisk z i-tého predmetu, Ki  je počet kreditov z i-tého predmetu a n  je počet predmetov ohodnotených kreditmi a klasifikačným stupňom. Ak uchádzač ukončil štúdium prvého stupňa s inou klasifikačnou stupnicou, ako je stupnica daná Študijným poriadkom Technickej univerzity v Košiciach (0 % – 100 %), fakulta si vyhradzuje právo prepočtu na túto stupnicu.

Postup výberu

  1. V prijímacom konaní bude vytvorené zostupné poradie uchádzačov podľa vážených študijných priemerov. Uchádzač s vyšším váženým študijným priemerom bude v rebríčku pred uchádzačom s nižším váženým študijným priemerom známok z bakalárskeho štúdia. Podmienky na prijatie spĺňajú tí uchádzači o štúdium študijného programu, ktorí sa v príslušnom rebríčku umiestnia na prvých N miestach, kde N je počet uchádzačov, ktoré fakulta plánuje prijať na štúdium daného študijného programu.
  2. Fakulta si vyhradzuje právo upraviť počty uchádzačov, ktoré plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu v závislosti od aktuálneho počtu uchádzačov, aktuálneho spoločenského dopytu a aktuálnych kapacitných možností.
  3. Konečné rozhodnutie o prijatí uchádzačov na štúdium prijme dekan SjF TUKE na základe odporúčania prijímacej komisie.
  4. Uchádzači o inžinierske štúdium na SjF TUKE budú prijímaní na dennú formu štúdia prezenčnou a kombinovanou metódou. Štandardná dĺžka štúdia v II. stupni je dva roky.
  5. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Prihlášku je možné podať iba elektronicky prostredníctvom e-prihlášky v informačnom systéme MAIS. Rozhranie uchádzača v MAISe umožňuje okrem vyplnenia a vytlačenia prihlášky aj sledovať napr. stav jej spracovania, potvrdenia prijatia a platnosti, rozhodnutia o prijatí, rozhodnutia ku odvolaniam. Ďalšie podrobnosti ku elektronickej prihláške budú aktualizované a zverejňované na stránke fakulty www.sjf.tuke.sk.

K prihláške na inžinierske štúdium je nevyhnutné pripojiť:

  • úradne overenú kópiu diplomu o ukončení bakalárskeho štúdia (len študenti, ktorí bakalársky titul získali na inej fakulte než SjF TUKE),
  • úradne overenú kópiu dodatku k diplomu, alebo výpisu predmetov absolvovaných počas ba