Priemyselné inžinierstvo (PI)

Študijný program Priemyselné inžinierstvo v inžinierskom stupni štúdia je určený pre budúcich inžinierov, ktorí budú schopní pracovať samostatne v oblasti koncepčného projektovania, zlepšovania efektívnosti a optimalizácie podnikových procesov a systémov a taktiež vo všetkých oblastiach digitalizácie výrobných ako aj nevýrobných procesov. Študenti si zdokonaľujú zručnosti nadobudnuté z bakalárskeho stupňa v oblasti softvérovej podpory zameranej na konštruovanie, technickú prípravu výroby, v oblasti 3D technológií, v oblasti modelovania a simulovania výrobných, logistických procesov a systémov a v oblasti ergonómie ako aj v oblasti digitalizácie. Majú možnosť pracovať s najnovšími technológiami v oblasti reverzného inžinierstva ako 3D skenovanie a 3D tlač,  v oblasti virtuálnej a zmiešanej reality a oblasti digitálneho podniku a digitálnych dvojčiat. Riešenie semestrálnych a diplomových prác je možné v  špecializovaných laboratóriách (prvé laboratórium Testbed 4.0 v SR) a v podnikoch priemyselnej praxe, s ktorými Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva spolupracuje. Súčasťou štúdia sú  pestré odborné a spoločenské (kultúrne, športové) aktivity a účasť na exkurziách vo významných  spoločnostiach pôsobiacich na Slovensku aj v zahraničí, na domácich a zahraničných výstavách, workshopoch a seminároch zameraných na oblasť priemyselného inžinierstva. Uplatnenie absolventa inžinierskeho stupňa študijného odboru Priemyselné inžinierstvo je v útvaroch projektovania, logistiky, výroby, na stredných a vrcholových stupňoch riadenia, kde je možné využiť potenciál tvorivosti a samostatnosti pri riešení úloh priemyselnej praxe. V súčasnosti sú priemyselní inžinieri veľmi vyhľadávaní hlavne oblasti digitalizácie výrobných procesov v oblasti čoraz viac sa rozvíjajúcej štvrtej priemyselnej revolúcie Industy 4.0.

Hlavné oblasti zamerania
Koncepčné projektovanie a modelovanie
Digitalizácia a virtuálna realita
Simulácie výrobných systémov
Logistika
Priemyselná ergonómia
Stupne a formy štúdia
DennáKombinovanáExterná
Bakalárske štúdiumSK, ENSK
Inžinierske štúdiumSK, ENSK
Doktorandské štúdiumSKSK

EN – štúdium v anglickom jazyku
SK – štúdium v slovenskom jazyku

Pridaná hodnota

- exkurzie v automotive výrobných podnikoch (VW, KIA, Magna, Howe a pod.)
- workshopy organizované s partnermi z praxe
- témy záverečných prác z praxe (Magna, Howe, Ryba, SHP Group a pod.)
- najmodernejšie vybavenie laboratórií
- možnosti študentských pobytov a stáži v zahraničí

Obsadzované profesie

- priemyselný inžinier
- procesný inžinier
- plánovač výroby
- manažér ľudských zdrojov
- ptojektový manažér
- manažér logistiky

Zamestnávatelia
Absolventi
Vďaka štúdiu Priemyselného inžinierstva na Strojníckej Fakulte, som získal reálny základ vedomostí, na ktorých som následne budoval svoju kariéru. Hlavnou výhodou štúdia Priemyselného Inžinierstva je jeho široká uplatniteľnosť vzhľadom na prevahu výrobných firiem s diskrétnou výrobou na Stredoeurópskom trhu.
Ing. Michal Dic
Siemens Digital Industry Software, Portfolio Development Executive
Vďaka študijnému programu Priemyselné inžinierstvo som získal rozhľad vo viacerých smeroch, či už technicky alebo ekonomicky zameraných. Pestrosť programu umožňuje študentom sa ešte počas štúdia formovať a tým, ktorí stále nie sú rozhodnutí, čo robiť po škole môže ukázať tú správnu cestu.
Ing. Erik Fryc
Volkswagen Slovakia, a.s., Referent - zabezpečovanie kvality skrutkových spojov
Kontaktná osoba
doc. Ing. Miriam Pekarčíková, PhD.
e-mail: miriam.pekarcikova@tuke.sk
tel. č.: +421 55 602 3244

Vstúp s nami do úžasného sveta strojáriny

Podať elektronickú prihlášku je naozaj jednoduché. Stačí iba zopár klikov.

Vzdelávacie výstupy:

 • simulačné softvéry,
 • ERP systémy,
 • prvky PLM systémov,
 • CAD softvéry,
 • digitálny podnik a jeho koncepcia,
 • digitálne dvojča a jeho prvky,
 • Industry 4.0.

 

Vzdelávacie ciele:

 • projektovanie výrobných systémov,
 • digitálny podnik,
 • smart riešenia v podnikovej praxi,
 • reverzné inžinierstvo a aditívne technológie,
 • aplikácia konvenčných a nových metód priemyselného inžinierstva,
 • rekonfigurovateľné výrobné systémy,
 • ergonomické analýzy a digitálna ergonómia.

 

Oblasti uplatnenia:

 • priemyselné inžinierstvo
 • digitálne inžinierstvo
 • procesné inžinierstvo
 • plánovanie a riadenie výroby
 • ľudské zdroje
 • optimalizácia výroby
 • reverzné inžinierstvo
 • logistické systémy

 

Úspechy študentov:

 • Ing. Radko Popovič, PhD.: 1. miesto v súťaži o najlepšiu diplomovú a bakalársku prácu vypísanú spoločnosťou SOVA Digital v kategórii strojárskych odborov technických univerzít na Slovensku.
 • Ing. Nikoleta Kocichová: Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za najzaujímavejší podnikateľský nápad.
 • Dr. h. c. doc. Ing. Milan Fiľo, PhD. predseda predstavenstva spoločnosti ECO-INVESTMENT a. s., jeden z najúspešnejších podnikateľov v SR, držiteľ ocenenia Krištáľové krídlo za hospodárstvo a Medaily za zásluhy od prezidenta českej republiky. Bývalý absolvent terajšieho Ústavu manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva.

 

Zamestnávatelia:

Magna, Škoda Auto, Volkswagen, SHP Group, T-Systems, U.S. Steel Košice, Matador, KIA, Whirpool, Ryba Košice, Siemens, Lear Corporation