Impulz pre tvoju kariéru
Študijný program Aplikovaná mechanika vychováva vysokokvalifikovaných odborníkov pre oblasť technického vývoja a výskumu a to pre všetky zamerania, v ktorých sa využívajú počítačové alebo experimentálne metódy mechaniky.
Výchova a vzdelávanie poslucháčov študijného programu Automobilová výroba je zameraná na prípravu odborníkov pre tvorbu nových výrobkov, projektovanie výrobných procesov, riadenie výroby automobilov a ich komponentov. Absolventi získajú teoretické, výskumné, odborné i praktické poznatky o inovačných trendoch v automobilovej výrobe.
Študijný program Biomedicínske inžinierstvo nadväzuje na poznatky a znalosti z druhého stupňa študijného programu Biomedicínske inžinierstvo ale aj z  prvostupňového študijného programu Protetika a ortotika.
Študijný program Bezpečnosť technických systémov ponúka rozšírenie znalostí z profilujúcich strojárskych oblastí, posudzovania rizík strojov a procesov, prevencie požiaru a výbuchu, krízového riadenia a systémov manažérstva bezpečnosti.
Študijný program Časti a mechanizmy strojov patrí k základným programom v oblasti strojného konštruovania. V rámci tohto odboru sú vychovávaní špičkoví odborníci pre oblasť numerického aj experimentálneho výskumu a vývoja aplikovateľného vo všetkých ďalších smeroch strojárstva.
Študijný program Biomedicínske inžinierstvo nadväzuje na poznatky a znalosti z prvostupňového študijného programu protetika a ortotika. Vzdelávanie študentov je zamerané na riešenie problematiky spojené s funkčnosťou a činnosťou ľudského tela doplnené o prehlbovanie poznatkov z 3D modelovania a aditívnej výroby.
Výchova a vzdelávanie poslucháčov študijného programu Automobilová výroba je zameraná  na prípravu odborníkov pre tvorbu nových výrobkov, projektovanie výrobných procesov, riadenie výroby automobilov a ich komponentov. Absolventi získajú teoretické, výskumné, odborné i praktické poznatky o inovačných trendoch v automobilovej výrobe.
Študijný program je zameraný na dve základné oblasti vzdelávania, a to: „Kvalita“ a „Bezpečnosť“ a ozrejmuje ich vzájomné súvislosti. Študent počas štúdia v tomto odbore nadobudne znalosti z oblasti riadenia kvality v strojárskej výrobe, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, ako aj základné informácie o požiadavkách na riadenie údržby, nástrojoch technickej diagnostiky a bezpečnosti strojov.
Študijný odbor  Dopravná technika a logistika nachádza široké uplatnenie vo všetkých sférach národného hospodárstva, keďže manipulácia s materiálom je významnou integrálnou súčasťou výrobných procesov a obslužných systémov.
Študijný program Energetické stroje a zariadenia je radený do skupiny programov konštrukčného zamerania s orientáciou na oblasť prúdenia tekutín, termomechaniky, transportu tepla, alternatívnych zdrojov energie a konštrukcie energetických zariadení.
Študijný program Energetické stroje a zariadenia je radený do skupiny programov konštrukčného zamerania s orientáciou na oblasť prúdenia tekutín, termomechaniky, transportu tepla, alternatívnych zdrojov energie a konštrukcie energetických zariadení.
Absolventi bakalárskeho študijného programu Počítačová podpora strojárskej výroby sa uplatnia ako výrobní technológovia, konštruktéri prípravkov a nástrojov, pracovníci v IT útvaroch strojárskych podnikov a tiež ako špecialisti pre skúšobné a testovacie prevádzky.
Študijný program Inžinierstvo prostredia predstavuje dynamicky sa rozvíjajúcu vednú a študijnú oblasť, ktorá zaznamenáva nové, doteraz v SR málo deklarované vzťahy medzi zákazníkom, produktom, jeho vlastnosťami a prostredím.
Študijný program Inžinierstvo prostredia je zameraný na získanie teoretických vedomostí a reálnych  praktických zručností z jednotlivých základných disciplín a ich využitie v interdisciplinárnom prostredí.
Mechatronika integruje poznatky najmä z oblasti mechaniky, elektroniky, informatiky a riadenia. Mechatronika umožňuje zlepšenie vlastnosti existujúcich výrobkov ale aj vývoj úplne nových výrobkov, ktoré doposiaľ neexistovali. Mechatronika je už dobre etablovaná takmer vo všetkých priemyselných odvetviach, ako napr. automobilový priemysel, priemyselná automatizácia, robotika, spotrebná elektronika a pod.
Študijný program Kvalita a bezpečnosť je zameraný hlavné na riešenie  výskumných úloh zameraných na zlepšovanie v praxi. Kvalitatívne a kvantitatívne metódy posudzovania rizík (napr. FMEA, HAZOP, ETA, FTA, RCFA) sú základom pre riešenie problémov riadenia procesov, strojov a technológií, závažných priemyselných havárií, kontinuity podnikania a ochrany majetku.
Študijný program Priemyselné inžinierstvo v bakalárskom stupni ponúka možnosť nadobúdať kompetencie v prierezovom vednom odbore zameranom predovšetkým na oblasť  riešenia projektových, výrobných, logistických, ergonomických problémov priemyselnej praxe a manažmentu a riadenia výroby, v praktickej ako aj digitálnej podobe.
Študijný program je zameraný na prípravu odborníkov, ktorí sú spôsobilí systémovo a komplexne riešiť technologické, materiálové, konštrukčné a organizačné úlohy v modernej strojárskej výrobe. Majú znalosti z inžinierskej informatiky a strojárskych technológií, ktoré integrujú vedomosťami ekonomického charakteru, čo absolventom umožní riešiť problémy riadenia a prevádzkovania výroby na všetkých úrovniach.
Program Protetika a ortotika ponúka komplexné vzdelanie, kvalitnú podporu štúdia, vedomosti a zručnosti z oblasti klasickej protetiky a ortotiky, prácu s najnovšími technológiami z oblasti digitalizácie meraní, 3D modelovania a aditívnej výroby proteticko-ortotických pomôcok.
Študijný program Riadenie a ekonomika podniku priamo nadväzuje na niekoľko desiatok rokov existujúcu výučbu ekonomicky a manažérsky orientovaných študijných programov na Strojníckej fakulte TUKE.
Mechatronika integruje poznatky najmä z oblasti mechaniky, elektroniky, informatiky a riadenia. Mechatronika umožňuje zlepšenie vlastnosti existujúcich výrobkov ale aj vývoj úplne nových výrobkov, ktoré doposiaľ neexistovali. Mechatronika je už dobre etablovaná takmer vo všetkých priemyselných odvetviach, ako napr. automobilový priemysel, priemyselná automatizácia, robotika, spotrebná elektronika a pod.
Študijný program Priemyselné inžinierstvo v inžinierskom stupni štúdia je určený pre budúcich inžinierov, ktorí budú schopní pracovať samostatne v oblasti koncepčného projektovania, zlepšovania efektívnosti a optimalizácie podnikových procesov a systémov a taktiež vo všetkých oblastiach digitalizácie výrobných ako aj nevýrobných procesov.
Študijný program Strojné inžinierstvo je vyváženou kombináciou technických a prírodovedných predmetov orientovaných prevažne na navrhovanie, konštruovanie, mechaniku, inžinierske materiály, výrobné technológie a riadenie výrobných procesov, čo poskytuje absolventovi široké možnosti uplatnenia sa v oblasti strojárskeho, automobilového, energetického či spotrebného priemyslu.
Mechatronika integruje poznatky najmä z oblasti mechaniky, elektroniky, informatiky a riadenia. Mechatronika umožňuje zlepšenie vlastnosti existujúcich výrobkov ale aj vývoj úplne nových výrobkov, ktoré doposiaľ neexistovali. Mechatronika je už dobre etablovaná takmer vo všetkých priemyselných odvetviach, ako napr. automobilový priemysel, priemyselná automatizácia, robotika, spotrebná elektronika a pod.
Študijný program Riadenie a ekonomika podniku priamo nadväzuje na niekoľko desiatok rokov existujúcu výučbu ekonomicky a manažérsky orientovaných študijných programov na Strojníckej fakulte TUKE.
Študijný program Priemyselné inžinierstvo v doktorandskom stupni štúdia je určený pre uchádzačov, ktorí budú schopní pracovať samostatne v oblasti projektovania, zlepšovania efektívnosti a optimalizácie podnikových procesov a systémov a v oblasti ich digitalizácie pre potreby Industry 4.0.
Absolventi študijného programu Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby sa uplatnia ako technológovia vo výrobe, konštruktéri prípravkov a nástrojov, ako pracovníci využívajúci CAx technológie v príprave výroby, ako pracovníci skúšobní, ako pracovníci v prevádzke a údržbe strojových zariadení, na stredných stupňoch riadenia výroby.
Absolvent študijného programu RaRT sa uplatní vo vedecko-výskumných, vývojových a projekčných organizáciách pri riešení problematiky komplexných automatizovaných a robotizovaných  systémov. Bude schopný navrhovať, programovať a oživovať robotizované zariadenia, navrhovať a optimalizovať technológie súvisiace s prácou robotov.
Študijný program Strojárske technológie a materiály prehlbuje vedomosti získané na druhom stupni štúdia, ktoré súvisia s vedeckou prácou študenta v oblasti konštrukčných materiálov a ich trieskového a beztrieskového spracovania, simulácie a optimalizácie technologických procesov a aplikácie počítačovej podpory na rôznych úrovniach technologických systémov.
Študijný program Strojné inžinierstvo je vyváženou kombináciou technických a prírodovedných predmetov orientovaných prevažne na navrhovanie, konštruovanie, mechaniku, inžinierske materiály, výrobné technológie a riadenie výrobných procesov, čo poskytuje absolventovi široké možnosti uplatnenia sa v oblasti strojárskeho, automobilového, energetického či spotrebného priemyslu.
Absolvent študijného programu je vedecký pracovník pripravený pracovať v oblasti výskumu, experimentálneho vývoja, inteligentného riadenia a automatizácie v súčasných podmienkach v súlade s požiadavkami Industry 4.0.

Bezplatný prípravný kurz stredoškolskej matematiky pre budúcich prvákov

Všetkým študentom, ktorí nastúpia na štúdium na našej fakulte, ponúkame bezplatný 4-dňový kurz stredoškolskej matematiky.
Cieľom kurzu je pripraviť študenta na bezproblémové zvládnutie vysokoškolskej matematiky, ako aj odborných predmetov s matematickým základom.

#zlepšisa #preopakujsi #zvýšsvoješance #snamitohravozvládneš